O škole‎ > ‎

Projekty školy

Na škole probíhají projekty, které jsou spolufinancovány Královehradeckým krajem nebo z prostředků MŠMT. Tyto projekty pomáhají zkvalitnit výuku na naší škole a podporují volnočasové aktivity žáků.Výzva č.57 - Šablona č.1 - Rozvoj technických dovedností žáků
https://goo.gl/photos/BuuX3m8KDRP65r6e6

Už naši předkové věděli, že „řemeslo má zlaté dno“. Platnost tohoto rčení se dnes prokazuje více než kdy jindy. Ten, kdo ovládá nějaké řemeslo, má na trhu práce mnohem lepší uplatnění. Škola se snaží žáky podporovat v rozhodování, jakým směrem se v životě vydat a jakou střední školu si zvolit. Velmi cennou zkušeností je možnost si vyzkoušet, co různá řemesla obnášejí. Na škole byla realizována šablona č.1 Rozvoj technických dovedností žáků z projektu Výzva 57. Žáci 7., 8. a 9. ročníku si v průběhu projektu vyzkoušeli práci se dřevem a vytvořili velmi zdařilé výrobky jako krmítko nebo kuchyňské prkénko. V průběhu práce si vyzkoušeli zacházení s nejrůznějším nářadím a osvojili si nové dovednosti. Žáky práce se dřevem velmi zaujala a někteří z nich se jí věnují i mimo školní vyučování ve svém volném čase.

Výzva č.57 - Šablona č.2 - Profesní dovednosti učitelů
https://goo.gl/photos/5MtuE3UAFW7iRE3C9
https://goo.gl/photos/5MtuE3UAFW7iRE3C9


Ve školním roce 2015/ 2016 měli vybraní pedagogové možnost absolvovat semináře dalšího vzdělávání zaměřené na rozvoj dovedností. Jednalo se o seznámení s kreativními metodami a postupy, jak zpestřit a oživit výuku
v matematice a v předmětech zaměřených na výtvarné dovednosti a ruční práce. Učitelé se například dozvěděli, jak jednoduše a přitom efektivně vyrobit dekorace z látek, přírodních materiálů a dalších věcí, které běžně máme v domácnosti nebo ve svém okolí. Hotové výrobky našly uplatnění například jako originální výzdoba tříd. 


Výzva č.57 - Šablona č.3 - Blended learning v angličtině - učitelé
https://goo.gl/photos/HefLgNinR4WfEhk99
https://goo.gl/photos/HefLgNinR4WfEhk99


Učitelé využili možnosti zapojit se do projektu Blended learning. Studovali on-line na internetu, upevnili si stávající znalosti slovní zásoby a gramatiky. Nově získané poznatky pedagogové aktivně využívají ve výuce všech předmětů. Tato výuková metoda se nazývá Click a je velmi efektivní a přitom jednoduchá: žáci překládají do angličtiny slovíčka související s výukou v daném předmětu 


Výzva č.57 - Šablona č.4 - Blended learning v angličtině - žáci

https://goo.gl/photos/BkXeXeSdRnGCuePi8
https://goo.gl/photos/BkXeXeSdRnGCuePi8


Žáci 3. - 9. ročníku se zapojili do projektu Blended learning v angličtině. Tento projekt představuje jedinečnou možnost zpestření a oživení výuky v hodinách angličtiny. Jedná se o on-line procvičování anglické slovní zásoby a gramatiky. Možnost využít k učení počítač je pro žáky velmi atraktivní formou výuky. Jednotlivé lekce byly přehledně a jasně strukturované. Každý žák měl možnost pracovat svým tempem a žákovi byla poskytnuta zpětná vazba.
Po zvládnutí učiva každé části následoval souhrnný test, kde si žáci znova zopakovali nově získané znalosti.


Projekt - Čtenářské dílny

Ve školním roce 2015 - 2016 proběhl v 5. až 9. ročníku projekt nazvaný Čtenářské dílny. Byl financován z Výzvy 56 programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dotace EU. 
V rámci tohoto projektu škola zakoupila pro žáky 1. a 2. stupně různé typy knih od beletrie až po populárně naučné publikace. Cílem projektu byla podpora zájemu o četbu, motivovat je, aby se sami stali aktivními čtenáři a především celkově podporovat rozvoj čtenářské gramotnosti.


Jazykově poznávací pobyt ve Velké BritániiSoučástí projektu 56 dotačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost bylo i financování poznávacích a vzdělávacích pobytů ve Velké Británii. Žákům byla nabídnuta jedinečná možnost strávit týden v anglicky mluvícím prostředí, absolvovat výuku anglického jazyka s rodilými mluvčími a poznat tamní zajímavosti a památky, které dosud znali jenom z učebnic. 


Etická výchova -  Reminiscence na školení etické výchovy pro učitele...


... nachází se v galerii zde


Etická výchova - žáci

Naše škola byla zapojena do projektu Etické výchovy, který byl zaměřen na rozvoj celkové osobnosti žáka v oblasti komunikace, spolupráce, schopnosti řešit problémy, získání schopnosti empatie a mnoha dalších.
Cílem projektu bylo vést žáky ke zkvalitňování vztahů s okolím, sebereflexi a efektivní socializaci.

eTwinning


Díky programu eTwinning můžeme v rámci výuky angličtiny i dalších předmětů spolupracovat na projektech společně s žáky 
z r
ůzných evropských i několika neevropských zemí.

V hodinách angličtiny spolupracujeme s partnerskými školami ze zahraničí např. formou posílání dopisů, e-mailů, videokonferencí či sdílení videí, prezentací a dalších materiálů.

Náš první společná aktivita měla název Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!  Veselé Vánoce a Šťastný Nový Rok!


EU – peníze školám


Zelená pro stromy

Naše škola byla zapojena do grantové výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Cílem našeho projektu bylo využít daný potenciál naší školní zahrady a blízkého okolí pro rozvoj dětské citlivosti k přírodě. Budeme si více všímat, co nám tu roste za stromy a keře, čím jsou pro nás zajímavé a důležité. Podpora z fondu nám umožnila vysadit nové druhy stromů a keřů a označit je jejich názvy. 


Sport nás baví 
V rámci tohoto projektu, který jsme zrealizovali díky finanční podpoře Královehradeckého kraje se nám podařilo zakoupit pět setů běžkařského vybavení, včetně vosků na běžky, nosičů běžkových lyží, a vaku na lyže. Naše škola se snaží u žáků propagovat pohyb, zdravý životní styl a aktivní trávení volného času. Toto  nové sportovní vybavení umožňuje žákům  využít krásných běžkařských tras, které vedou  v okolí  naší školy a zařadit tak v rámci svého volného času další sportovní aktivitu. Nově nakoupené lyže využíváme i pro lyžařský výcvik, který pro žáky pravidelně pořádáme.
Součástí projektu bylo i vypracování školní metodiky, která se zabývá implementací pohybových aktivit do vyučovacích hodin.

 Peer program 

Tento projekt jsme zrealizovali za finanční podpory Královehradeckého kraje. Napomohl nám zkvalitnit prevenci sociálně patologických jevů na naší škole. V rámci projektu byli vyškoleni žáci z deváté třídy, kteří získali znalosti v oblasti primární prevence a působili jako vrstevnická skupina pod názvem Netopýři v rámci prevence nejenom na naší základní škole, ale i na jiných hradeckých základních školách.
Za velký přínos lze považovat též dovybavení knihovny prevence odbornou literaturou, která slouží nejen pedagogům, žákům, rodičům, ale všem, kteří se chtějí něco nového v této oblasti dozvědět.

Náš lesopark
Zapojení naší školy do projektu Škola pro udržitelný život

Zamýšleli jsme se, co bychom mohli konkrétně vytvořit či vylepšit v našem okolí.

Naše škola leží na hranici sídliště na Moravském Předměstí a lesoparku. Všichni, co tu bydlíme, pracujeme nebo docházíme do škol, oceňujeme lesopark jako významné místní přírodní bohatství a  trávíme v něm svůj čas.

Díky projektu Škola pro udržitelný život, podpoře Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy SEVER, ve spolupráci s Magistrátem města Hradec Králové jsme vytvořili v tomto lesoparku, na místě křižovatky současných vyšlapaných cestiček, milé setkávací a odpočinkové místo. Místo bude vytvořeno v přírodním duchu tak, aby nerušilo přírodní prostředí lesoparku a přispívalo k jeho pozitivnímu vlivu na obyvatele.

Jak místo bude vypadat, záleží i na Vás!

Nebojte se nám sdělit svoje nápady. V současné době pracujeme na konkrétním návrhu našeho „místa setkávání“. Představujeme si, že na místě budou lavičky, stůl, stojan na kola, malé psí hřiště, odpadkový koš, pítko,…

V duchu našeho hesla: „ VČERA NEVLÍDNÝ, DNES ČISTÝ A NA JAŘE ZÁBAVNÝ“ jsme v říjnu zorganizovali a provedli velký úklid lesoparku. Pomohli nám dobrovolníci z firmy TOYOTA a Technické služby města.

ZELENÁ ČTYŘKA pokračuje - opět s podporou Královéhradeckého kraje

S podporou Královéhradeckého kraje vybudovali novou zelenou učebnu před vchodem do naší školy. Učebnu nazýváme ZELENÁ ČTYŘKA aneb čtvero ročních období, protože každé roční období je v ní tvořeno jedním stolem s lavicemi a okolní tématicky vhodnou výsadbou.
Učíme správně starat o výsadbu v zelené učebně. Aktivně do péče zapojujeme žáky a zlepšujeme technické zázemí pro ukládání nářadí. Na jaře ustavíme sběrnu dešťové vody určenou k zavlažování jednotlivých stanovišť učebny.
Největším úkolem našich žáků však je vytvoření atlasu a herbáře rostlin naší učebny a označení jednotlivých rostlin cedulkami. V plánu máme i další rozšíření metodického materiálu k učebně, který je určen pro vyučující.

Moderními metodami k odstraňování logopedických vad

Projekt podpořený z prostředků Královehradeckého kraje, který nám pomohl zkvalitnit speciálně pedagogickou péči o naše žáky.

V rámci tohoto projektu jsme získali finanční prostředky, jež byly použity na dovybavení odborné logopedické pracovny. Nakoupeny byly pomůcky na procvičování jemné i hrubé motoriky pro žáky, kvalitní profesionální záznamové zařízení a celá řada didaktických  pomůcek, které napomohou při odstraňování logopedických vad či při reedukaci specifických poruch učení.  Současně došlo i k pořízení nového počítačové vybavení na poskytování služeb pracovní jednotky EEG biofeedback.

Nebojte se pohybu

Projekt podpořený z prostředků Královehradeckého kraje, který přispěl k podpoře a rozvoji zdravého životního stylu na naší škole.

Naše škola je zařazena do sítě Zdravých škol České republiky. To nás zavazuje, abychom se snažili o propagaci a realizaci zdravého životního stylu u našich žáků.
V rámci tohoto projektu vyjelo 20 žáků na aktivní sportovní turistický pobyt do Orlických hor. Strávili zde týden a po jeho ukončení se mohli pochlubit zajímavými sportovními výkony.


Prevence na prvním místě

Projekt podpořený z prostředků Královehradeckého kraje, díky kterému jsme mohli zajistit kvalitní vzdělávací akci zaměřenou
na rozvoj odborných znalostí a dovedností učitelů naší školy v rámci práce se žáky v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

Problematika prevence sociálně patologických jevů na naší škole nedílnou součástí každodenní práce všech pedagogických pracovníků. Na škole funguje metodik prevence a škola má zpracovanou kvalitní školní preventivní strategii, ze které vychází Minimální preventivní program. Uvědomujeme si, jak je důležité patologickým jevům předcházet, jak důležitá je jejich prevence. Spolupracujeme při tom s celou řadou odborných institucí. Největší zodpovědnost však leží na bedrech jednotlivých učitelů, kteří svou každodenní prací přispívají k tomu, abychom problémů souvisejících s otázkou sociálně patologických jevů měli co nejméně a pokud se nějaké vyskytnou, abychom je dokázali adekvátně řešit. Přispěla k tomu i vzdělávací akce, která byla financována z prostředků KHK a která nám umožnila zrealizovat semináře pro učitele, vedené Mgr. Michaelou Veselou, která platí za renomovaného odborníka v této oblasti a její vzdělávací akce jsou zárukou úspěchu při získávání nejen teoretických poznatků, ale i praktických dovedností v této oblasti prevence. Semináře byly zaměřeny na právní aspekty školního násilí a školního šikanování, příčiny delikventního chování mladých lidí, základní kriminologické teorie, preventivní možnosti ošetření jevu – sekundární a terciární prevence.

Nestačí nám jenom znát, chceme chránit, chceme dát

Ve školním roce 2007/2008 jsme pro naše žáky získali finance na environmentální výchovu. V rámci projektu proběhlo a probíhá plno zajímavých akcí. V červnu jsme navštívili Prachovské skály a Muzeum přírody Český ráj, Botanickou zahradu, žáci si vybrali nové pokojové květiny do tříd, máme nové krásné nádoby na tříděný odpad. Velice se zdařil i přírodovědný terénní kurz v CHKO Moravský kras, který o prázdninách absolvovali nejlepší žáci v předmětu přírodopis. V novém školním roce se žáci mohou těšit na programy střediska ekologické výchovy SEVER, na besedu s kaktusářem a další nové květiny do tříd. Výlet na statek v Oucmanicích střediska ekologické výchovy Paleta se nám určitě také bude líbit. Těšit se můžeme i na práci s novými knihami, pomůckami a hrami s přírodovědnou tématikou. Výzvou pro třídy budou připravované soutěže Miss rostlinka a Země není popelnice.

Zelená čtyřka aneb čtvero ročních období

Během školního roku vyrostla před vchodem do naší školy krásná zahrada se zelenou učebnou nazvanou ZELENÁ ČTYŘKA. Celá zahrada i učebna je v duchu čtyř ročních období. Po vybudování, na kterém jsme se všichni aktivně podíleli, nás čeká zajímavé vyučování předmětů prvouka, přírodověda a přírodopis venku  přímo v přírodě.