O škole‎ > ‎

Výchovné poradenství

Výchovný poradce:   Mgr. Ivana Přívratská
kontakt:    telefon:   606 776 422
e-mail::         i.privratska@gmail.com

Konzultační hodiny:  středa 12.00 – 13.00 hodin
                                   nebo po telefonické domluvě kdykoliv

Termíny prezentací středních škol 2016

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2016
11. 11. 2016 (9-18 hod.), 12. 11. 2016 (8-12 hod.), kongresové centrum Aldis, Hradec Králové

Prezentace středních škol - 7. října 2016 – 8. října 2016Náchod,www.vybiramstredni.cz

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů - 14.10. – 15. října 2016, Zámecká jízdárna Rychnov nad Kněžnou

Prezentace středních škol - 21. října 2016 – 22. října 2016, Trutnov, Uffo, www.vybiramstredni.cz

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2016 - 4. listopadu 2016 – 5. listopadu 2016, Jičín

Přehlídka středních škol a firem Pardubice 2016 - 12. října 2016 - Conress Centre, Atrium Paláce Pardubice

http://www.schoolservice.cz/2016/05/12/informace-o-prehlidce-ss-a-firem-pardubice-2016/

PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL 2016 - 12.10. 2016 – 13.10 2016 - VOŠ a SŠ technická Česká Třebová

Burza středních škol - 20. října 2016 - Svitavy - multifunkční centrum Fabrika

Přehlídka středních škol Chrudim - 25. října 2016 - Chrudimská beseda, Široká 85, Chrudim

SCHOLA BOHEMIA 2016 - 4. listopadu 2016 - Pardubice, centrum IDEON


Beseda na Úřadu práce k volbě povolání

V prosinci 2016 se žáci devátého ročníku zúčastní besedy na Úřadu práce v Hradeci Králové s názvem „Kam na střední školu"

 

Předání atlasů škol pro žáky devátého ročníku

Vážení rodiče, koncem měsíce října 2016 budou Vašim dětem předány atlasy škol, ve kterých najdete informace týkající se nabídky učebních a studijních oborů středních škol pro školní rok 2017/2018


Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Přihláška

• přihláška se podává na tiskopise, který zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup (nový formulář)

• přihlášku odevzdá uchazeč  řediteli školy do 1. března 2017

• přihlášku si může uchazeč podat na 2 střední školy

Obsah a forma přijímacích zkoušek

• příjímací zkoušky v prvním kole pro obory vzdělání s maturitní zkouškou se konají v pracovních dnech
v období 12. - 28. 4.2017, (jedná se o jednotné přijímací zkoušky)

pro ostatní obory vzdělání v období 22. - 30. 4.2017

• obsah a formu školní přijímací zkoušky stanovuje ředitel školy

• jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,

 

 Organizace příjímacích zkoušek

• jednotná zkouška se koná v prvním kole PŘ v termínu stanoveném MŠMT, a to:

            4-leté obory vzdělání a nástavby                  12. 4. 2017 a 19. 4. 2017

            6-letá a 8-letá gymnázia                               18. 4. 2017 a 20. 4. 2017

• každý uchazeč může konat oba písemné testy dvakrát, a to na školách v pořadí uvedených na přihlášce

• náhradní termíny jsou stanoveny pro uchazeče, kteří se nedostavili a svoji neúčast omluvili písemně nejpozději do tří dnů řediteli školy, a to na 11. 5. 2017 a 12. 5. 2017

• pokud se koná školní přijímací zkouška, zašle řediteli školy pozvánku uchazeči nejpozději 14 dní před jejím termínem

• školní přijímací zkouška v náhradním termínu se koná vždy nejpozději do jednoho měsíce
po termínu řádné přijímací zkoušky

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

• ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle

            a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

            b) výsledků jednotné zkoušky pokud je součástí přijímacího řízení

            c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena

            d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy                        uchazeče

• hodnocení jednotné zkoušky se podílí na celkovém hodnocení uchazeče nejméně 60% (s výjimkou sportovních gymnázií)

• uchazeči se započítává vždy lepší výsledek testů jednotné zkoušky

• ředitel školy může stanovit hranici úspěšnosti (jak u jednotné zkoušky tak i školní přijímací zkoušky) jako nezbytné podmínky pro přijetí

Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí

• ředitel školy u oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do dvou pracovních dnů po zpřístupnění výsledků Centrem, u ostatních oborů do dvou pracovních dnů ode dne konání přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých

• nepřijatým ředitel školy odešle rozhodnutí

• ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

• pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých a odešle rozhodnutí nepřijatýmv termínu 22. 4. – 30. 4.2017

• odvolání proti rozhodnutí lze podat do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí

 Další kola přijímacího řízení

• ředitel školy může zohlednit výsledky jednotné zkoušky z prvního kola přijímacího řízení, současně určí náhradní způsob hodnocení pro uchazeče, kteří jednotné zkoušky nekonali

• školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení

• pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 7 pracovních dnů před konáním zkoušky

 Zápisový lístek

• uchazeč, který je žákem ZŠ, obdrží zápisový lístek v ZŠ do 15. 3.2017, u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11.2016

• nevztahuje se na nástavbové a zkrácené studium a jinou než denní formu vzdělávání

 • pozor na doručování – doporučeně!

 Další informace na internetových stránkách:

      Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

      CERMATu

http://www.cermat.cz

      Krajský úřad Královéhradeckého kraje – ŠIP (Školský informační portál)

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=154

      Krajský úřad Královéhradeckého kraje – ŠIP (Školský informační portál)

http://www.sipkhk.cz/

 

 

 

 

Další dokumenty: 
Další užitečné odkazy:
www.volbapovolani.cz