Školní družina

Vychovatelé školní družiny:

1. oddělení - Mgr. Blanka Zemánková a Hana Prokopová
2. oddělení - Radka Černohousová a Kateřina Borysová
3. oddělení – Bc. Kristýna Krejčí a Renáta Černá
4. oddělení – Kristýna Vejvodová a Iva Bednaříková, DiS.
5. oddělení – Lukáš Munzar a Jana Vašková

Telefonický kontakt: 773 582 658

Provozní doba školní družiny:
pondělí – pátek: 6:00 – 8:00 hodin (ranní družina)
12:00 – 17:00 hodin (odpolední družina)

Do ranní družiny mohou žáci přicházet do 7.35 hodin.

Poplatek za školní družinu je 700,- Kč na pololetí.
Platby na 1. pololetí 2018/2019 prosíme předat do 21. září 2018 hotovostně vychovatelům,
platby na 2. pololetí do 22. února 2019.
Děkujeme.


 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina je zřízena jako součást školy a slouží k výchově, zájmové vzdělávání, odpočinku, rekreaci a ke kvalitnímu využití volného času žáků, především žáků 1. stupně ZŠ logopedické.

1. Přihlašování a odhlašování

1.1. Kritériem k přijetí žáka do školní družiny je věková hranice. Do školní družiny přijímáme přednostně mladší žáky. Ředitel školy může udělit výjimku na základě žádosti rodičů z důvodu závažnosti postižení žáka. Kapacitu školní družiny nelze překročit.
K přihlášení žáka do školní družiny je nutno vyplnit a odevzdat vychovatelce ŠD „Zápisní lístek“, na kterém je vyznačen rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze ŠD. Zaznamenané údaje jsou pro rodiče závazné. Odhlášení žáka ze ŠD je rovněž nutno provést písemně. Rodič je povinen dodržovat vnitřní řád a informovat vychovatelky o aktuálním zdravotním stavu žáka a o všem dalším důležitém pro průběh vzdělávání a bezpečnost žáků a o změnách
v tomto.

1.2. Omluvu nepřítomnosti žáka ve ŠD, odchylky od docházky, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak, než je uvedeno na zápisním lístku, sdělí tuto skutečnost rodiče písemně
vychovatelce ŠD. Předem známou nepřítomnost žáka zákonný zástupce oznámí rovněž písemně. Žák nebude uvolněn ze školní družiny na základě telefonické žádosti.

1.3. Nepravidelné příchody a odchody žáka ze ŠD jsou zaznamenávány v docházkovém sešitě. Docházka do ranní družiny je zaznamenávána v samostatném docházkovém sešitě.
1.4. Žáka je možno ze školní družiny propustit či vyzvednout v časech: 12. 30 – 12.45 hod. (po obědě), 13.30 – 13.45 hod., a v době mezi 14.30 a 17.00 hodinou. Časy vyzvedávání jsou stanoveny na základě rozvrhu činností školní družiny.

2. Organizace činnosti

2.1. Provoz školní družiny probíhá v prostorách ZŠ logopedické.

2.2. Provoz ŠD začíná v 6.00 hodin. Žáci mohou přicházet do ranní školní družiny v době od 6.00 do 7.35 hodin. Odpolední provoz začíná v 11.55 hodin a končí v 17.00 hodin.

2.3. Vychovatelka odvádí děti z ranní družiny v 8.00 hodin do tříd a po skončení vyučování je přebírá od třídního učitele ve družině a odvádí na oběd.

2.4. V době vedlejších školních prázdnin a státních svátků je provoz ŠD přerušen. V případě změny bude informace o provozu ŠD včas oznámena rodičům.

2.5. Žáky do ŠD si vychovatelka přebírá od vyučujících po skončení vyučování.

2.6. Vychovatelka přebírá zodpovědnost za dítě ve chvíli jeho vstupu do prostor ŠD.

2.7. Družina realizuje výchovně- vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména
formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

2.8. Objednávání obědů a jejich případné odhlašování si zařizují rodiče sami. Čip na oběd nosí děti u sebe.

2.9. Děti, které zůstávají v ŠD po 15. hod., by měly mít s sebou svačinu a nápoj.

2.10. Žáky si rodiče vyzvedávají ze ŠD přímo u vychovatelky ŠD. Při nevyzvednutí žáka ze ŠD do doby uvedené na zápisním lístku dochází k porušení řádu školní družiny. Opakované porušování tohoto řádu má za následek vyřazení žáka ze ŠD. Ve výjimečném případě, kdy rodič nemůže zajistit vyzvednutí svého dítěte ze ŠD v příslušném termínu je povinen okamžitě kontaktovat vychovatelku ŠD. Pokud tak neučiní, vychovatelka kontaktuje Orgán sociálně - právní ochrany dětí. Náklady spojené s prodlouženou pracovní dobou bude škola požadovat po zákonném zástupci dítěte.

2.11. S vychovatelkou je možno komunikovat prostřednictvím telefonního čísla 773 582 658 nejlépe v časech 6.00 – 8.00, 13.00 – 17.00 hodin.

2.12. Povinný příspěvek na činnost školní družiny je stanoven ve výši 700,- Kč na jedno pololetí. Peníze jsou použity na krytí nákladů spojených se zájmovou činností dětí ve školní družině. V případě odhlášení žáka v průběhu pololetí ze školní družiny se peníze nevrací.

3. Chování žáků a bezpečnost

3.1. Ve všech prostorách ŠD jsou dodržovány platné předpisy o bezpečnosti práce, prostory
ŠD svým vybavením odpovídají hygienickým a bezpečnostním předpisům.

3.2. Pracovníci ŠD nesmí svévolně nakládat s majetkem školy. V případě, že pracovník byl
pověřen výkonem prací mimo své pracoviště, lze s písemným svolením ředitele školy
zapůjčit k tomuto účelu potřebné prostředky a zařízení.

3.3. Žák bez vědomí vychovatelky nesmí opustit prostory školní družiny, popř. jídelnu, tělocvičnu, hřiště či jiný prostor, ve kterém se družina právě nachází. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

3.4. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

3.5. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny.

3.6. Pokud žák narušuje soustavně vnitřní řád a činnost ŠD, rodiče budou informováni prostřednictvím notýsku. Při opakovaném narušování bude žák ze ŠD vyloučen, rodiče budou informováni písemně.

3.7. Každou nevolnost i drobné zranění hlásí žák vychovatelce ŠD.

3.8. Žák ŠD se chová slušně a ohleduplně k dospělým osobám i svým spolužákům, chrání
zdraví své i svých spolužáků.

3.9. Žák šetří a ochraňuje majetek školy i ŠD. Se zapůjčenými hrami a dalším vybavením
zachází vždy šetrně, nepoškozuje je. Závady, které zjistí, hlásí neprodleně vychovatelce. Každou škodu, kterou způsobí na hračkách či zařízení z výchovných důvodů přiměřeně nahradí.

3.10. Při hrách venku žák neleze na stromy ani na tělovýchovná zařízení bez svolení
vychovatelky. Při hrách je zakázáno používat klacky, nože, tyče či jiné ostré předměty.

3.11. Žák má zakázáno manipulovat s okny, zná umístění lékárničky a místa, kde je možné
poskytnout první pomoc.

3.12. Žák nenosí do školní družiny žádné cenné předměty ani vyšší finanční částky.
V opačném případě požádá paní vychovatelku o úschovu peněz či cenných předmětů.

3.13. Pro žáky ŠD platí přísný zákaz držení, distribuce a používání návykových látek v prostorách školy a ŠD.

3.14. V jídelně se žák chová tiše, řídí se pokyny dozírajícího učitele či vychovatelky.

3.15. Do šatny ŠD smí žák vstoupit pouze se souhlasem vychovatelky.

3.16. Žák je povinen se přezouvat, udržovat v prostorách ŠD pořádek.

3.17. Při pobytu žáků na chodbách školy se žáci pohybují pomalu, nesmí se klouzat, vozit se
po zábradlí a nahýbat se přes něj.

Dne 4. září 2017

Mgr. Iva Rindová
Ředitelka SŠ, ZŠ a MŠ

Mgr. Ivana Přívratská
vedoucí ZŠ logopedická