Stary web‎ > ‎

Projekty a granty

Na škole probíhají projekty, které jsou spolufinancované Královehradeckým krajem, nebo z prostředků MŠMT. Tyto projekty pomáhají zkvalitnit výuku na škole a podporují volnočasové aktivity.


Výzva č.57 - Šablona č.1 - Rozvoj technických dovedností žáků
https://goo.gl/photos/BuuX3m8KDRP65r6e6

Už naši předkové věděli, že „řemeslo má zlaté dno“. Platnost tohoto rčení se dnes prokazuje více než kdy jindy. Ten, kdo ovládá nějaké řemeslo, má na trhu práce mnohem lepší uplatnění. Škola se snaží žáky podporovat v rozhodování, jakým směrem ve v životě vydat a jakou střední školu si zvolit. Velmi cennou zkušeností je možnost si vyzkoušet, co různá řemesla obnášejí. Žáci ZŠ logopedické tuto možnost měli. Na škole byl realizována šablona č.1 Rozvoj technických dovedností žáků z projektu Výzva 57. Žáci 7., 8. a 9. ročníku si v průběhu projektu vyzkoušeli práci se dřevem po jednotlivých krocích a vytvořili velmi zdařilé výrobky jako krmítko nebo kuchyňské prkénko. V průběhu práce si vyzkoušeli zacházení s nejrůznějším nářadím a osvojili si nové dovednosti. Žáky práce se dřevem velmi zaujala a někteří z nich se jí věnují i mimo školní vyučování ve svém volném čase.

Výzva č.57 - Šablona č.2 - Profesní dovednosti učitelů
https://goo.gl/photos/5MtuE3UAFW7iRE3C9
https://goo.gl/photos/5MtuE3UAFW7iRE3C9


Ve školním roce 2015/ 2016 měli vybraní pedagogové možnost absolvovat semináře dalšího vzdělávání zaměřené na rozvoj dovedností. Jednalo se o seznámení se s kreativními metodami a postupy, jak zpestřit a oživit výuku v matematice a v předmětech zaměřených na výtvarné dovednosti a ruční práce. Učitelé se například dozvěděli, jak jednoduše a přitom efektivně vyrobit dekorace z látek, přírodních materiálů a dalších věcí, které běžně máme v domácnosti nebo ve svém okolí. Hotové výrobky našly uplatnění například jako originální výzdoba tříd. Žáky pracovali s opravdovým zaujetím. Nově osvojené postupy práce využili mnozí z nich poté i doma a vyrobili si krásné a zajímavé dárky pro své blízké, nebo si jimi vyzdobili svůj pokoj. Co se matematiky týká, kreativně pojatá a zábavná výuka je pro žáky důležitým a výrazně motivačním prvkem, který jim pomáhá překonat případné obtíže v učení. Mnohé z nově využitých metod slouží k rozvoji finanční gramotnosti žáků, což je znalost v dnešní době nezbytná pro praktický život.


Výzva č.57 - Šablona č.3 - Blended learning v angličtině učitelé
https://goo.gl/photos/HefLgNinR4WfEhk99
https://goo.gl/photos/HefLgNinR4WfEhk99


V dnešní době neustále narůstá význam znalosti cizích jazyků. Ve své profesi se bez znalosti cizího jazyka neobejdou ani pedagogičtí pracovníci bez ohledu na to, jaký předmět vyučují. Vzhledem k tomu, že v souladu
s moderními trendy využíváme ve výuce v maximální možné multimediální prostředky (počítače, tablety, internet), abychom ji pro žáky zatraktivnili a učinili co nejvíce názornou, setkáváme se běžně s tím, že mnohé informace jsou 
k dispozici v angličtině. Učitelé ZŠ logopedické měli ve školním roce 2015/ 2016 jedinečnou možnost zapojit se do projektu Blended learning. Studovali on-line na internetu, upevnili si stávající znalosti slovní zásoby a gramatiky 
a získali nové. Vynikající byla možnost využít videolekce s lektorem, který tak mohl ověřit nejen stávající znalostí svého studenta formou "živého" rozhovoru, ale i správnost výslovnosti. Nově získané poznatky pedagogové aktivně využívají ve výuce všech předmětů. Tato výuková metoda se nazývá Click a je velmi efektivní a přitom jednoduchá: žáci překládají do angličtiny slovíčka související s výukou v daném předmětu (např. názvy barev v angličtině 
v hodinách výtvarné výchovy, názvy geometrických útvarů překládají do angličtiny v matematice apod.).


Výzva č.57 - Šablona č.4 - Blended learning v angličtině žáci

https://goo.gl/photos/BkXeXeSdRnGCuePi8
https://goo.gl/photos/BkXeXeSdRnGCuePi8


Ve školním roce 2015/ 2016 se žáci 3. - 9. ročníku ZŠ logopedické zapojili do projektu Blended learning v angličtině. Tento projekt představuje jedinečnou možnost zpestření a oživení výuky v hodinách angličtiny. Jedná se o on-line procvičování anglické slovní zásoby a gramatiky. Možnost využít k učení počítač je pro žáky velmi atraktivní formou výuky. Jednotlivé lekce jsou přehledně a jasně strukturované. Každý žák má možnost pracovat svým tempem, cvičení je ihned vyhodnoceno a žákovi je poskytnuta zpětná vazba. Po zvládnutí učiva každé části následuje souhrnný test, kde si žáci znova zopakují nově získané znalosti. Velkou výhodou je, že žák se kromě školy může učit i doma, přičemž čas a délku výuky si stanoví sám podle osobních preferencí.


Projekt Čtenářské dílny

Ve školním roce 2015 - 16 probíhá v 5. a 9. ročníku projekt nazvaný Čtenářské dílny. Je financován z Výzvy 56 programu Vzdělání pro konkurenceschopnost z dotací EU. V rámci tohoto projektu škola zakoupí pro žáky 1. a 2. stupně různé typy knih od beletrie až po populárně naučné publikace. Cílem projektu je podporovat u žáků atraktivní formou zájem o četbu, motivovat je, aby se sami stali aktivními čtenáři a především podporovat rozvoj čtenářské gramotnosti. Čtení v dnešní době nepatří mezi dětmi a mladými lidmi k nejoblíbenějším aktivitám a prostřednictvím tohoto projektu se snažíme situaci změnit a zlepšit. Jak se ukazuje, čtenářská gramotnost, tedy schopnost porozumět čtenému textu, je velmi důležitá jak v průběhu dalšího vzdělávání, tak především v běžném životě (např. při podpisu nejrůznějších smluv). Věnujeme se proto aktivně práci s textem, učíme žáky vyhledávat v něm důležité informace a celkově je pro čtení nadchnout, neboť čtení je pro rozvoj čtenářské gramotnosti nezbytné. Projekt je doplněn návštěvou knihovny a seznámením se s jejím fungováním a službami pro čtenáře.   

Projekt vedou: Bc. Michal Souček - I. stupeň, Mgr. Pavla Jakoubková - II. stupeň


Jazykově poznávací pobyt ve Velké Británii

Součástí projektu EU Výzva 56 dotačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost je i financování poznávacích a vzdělávacích pobytů ve Velké Británii. Žákům se nabízí zcela jedinečná možnost strávit týden v anglicky mluvícím prostředí, absolvovat výuku anglického jazyka s rodilými mluvčími a poznat tamní zajímavosti a památky, které dosud znali jenom z učebnic. Žáci si v průběhu pobytu nejen osvojí nové znalosti, ale odnesou si také nezapomenutelné zážitky.  Zahraniční výjezd bude uskutečněn v průběhu podzimu.Projekt vede: Mgr. Pavla Jakoubková
5. 10. 2015 - Reminiscence na školení etické výchovy pro učitele...


... nachází se v galerii zde

foto Bc. Michal Souček

Projekt Etická výchova

Naše škola je zapojena do projektu Etická výchova, který je zaměřen na rozvoj celkové osobnosti žáka v oblasti komunikace, spolupráce, schopnosti řešit problémy, získání schopnosti empatie a mnoha dalších. Cílem je vést žáky ke zkvalitňování vztahů s okolím, sebereflexi a efektivní socializaci.

Součástí projektu jsou následující aktivity: projektové dny s tématikou etické výchovy, Rubikon, vzdělávání pedagogů a koordinátorů EtV na naší škole.

Prezentace k projektu je zde

Autor projektu: Bc. Kykalová


Škola je zapojena do projektu eTwinning – 2014/2015


Díky programu eTwinning můžeme v rámci výuky angličtiny i dalších předmětů pracovat na různch projektech spolu se žáky z různých evropských i několika neevropských zemí .

V hodinách angličtiny spolupracujeme s partnerskými školami ze zahraničí např. formou posílání dopisů, e-mailů, videokonferencí či sdílení videí, prezentací a dalších materiálů.

Náš první nový projekt se nazývá Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!  Veselé Vánoce a Šťastný Nový Rok!

Autor projektu: Kristýna Jolicoeur

Škola je zapojena do projektu ESF "EU – peníze školám" - 2012/2013Projekt "zelená pro stromy" 2012/2013

Autor projektu: Radka Černohousová

Naše škola je v letošním a příštím školním roce zapojena do grantové výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Cílem našeho projektu je, využít daný potenciál naší školní zahrady a blízkého okolí pro rozvoj dětské citlivosti k přírodě. Budeme si více všímat, co nám tu roste za stromy a keře, čím jsou pro nás zajímavé a důležité. Podpora 54 000 Kč z fondu nám umožní vysadit nové druhy stromů a keřů a označit je jejich názvy. Stávající stromy budou odborně prohlédnuty a ošetřeny z hlediska zdravotního stavu a bezpečnosti. Na výsadbě se budou pod odborným vedením arboristy aktivně podílet žáci 2. stupně a jistě se jim bude dobře pracovat s nově zakoupeným nářadím. Nakonec vytvoříme přehlednou mapku zajímavých stromů a keřů na školní zahradě. V rámci projektu nás čeká ještě jedno překvapení, které zatím ponecháme tajemstvím. Přivítáme Vaše nápady, podporu morální, materiální i finanční.


Sport nás baví – 2010/2011

Autor projektu: Mgr. Ivana Přívratská

V rámci tohoto projektu, který jsme zrealizovali díky finanční  podpoře Královehradeckého kraje se nám podařilo zakoupit pět setů běžkařského vybavení, včetně vosků na běžky, nosičů běžkových lyží, a vaku na lyže.
Naše škola se snaží u žáků propagovat pohyb, zdravý životní styl a aktivní trávení volného času. Toto  nové sportovní vybavení umožňuje žákům  využít krásných běžkařských tras, které vedou  v okolí  naší školy a zařadit tak v rámci svého volného času další sportovní aktivitu. Nově nakoupené lyže využíváme i pro lyžařský výcvik, který pro žáky pořádáme každým rokem a kterého se mnozí nemohli zúčastnit jen proto, že nevlastnili potřebné vybavení.  
Součástí projektu bylo i vypracování školní metodiky, která se zabývá implementací pohybovách aktivit do vyučovacích hodin.

 

Peer program – součást školní preventivní strategie – 2010/2011

Autor projektu: Mgr. Ivana Přívratská

Tento projekt jsme zrealizovali za finanční podpory Královehradeckého kraje. Napomohl nám zkvalitnit prevenci sociálně patologických jevů na naší škole. V rámci projektu byli vyškoleni žáci z deváté třídy, kteří získali znalosti v oblasti primární prevence a působili jako vrstevnická skupina pod názvem Netopýři v rámci prevence nejenom na naší základní škole, ale i na jiných hradeckých základních školách.
Za velký přínos lze považovat též dovybavení knihovny prevence odbornou literaturou, která slouží nejen pedagogům, žákům, rodičům, ale všem, kteří se chtějí něco nového v této oblasti dozvědět.


Projekt Náš lesopark
Zapojení naší školy do projektu Škola pro udržitelný život ve školním roce 2010/2011

Autor projektu: Radka Černohousová

Jsme žáci 9. ročníku Základní školy logopedické v Hradci Králové.
Zamýšleli jsme se, co bychom mohli konkrétně vytvořit či vylepšit v našem okolí.

Naše škola leží na hranici sídliště na Moravském Předměstí a lesoparku. Všichni, co tu bydlíme, pracujeme nebo docházíme do škol, oceňujeme lesopark jako významné místní přírodní bohatství a  trávíme v něm svůj čas.

Díky projektu Škola pro udržitelný život, podpoře Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy SEVER, ve spolupráci s Magistrátem města Hradec Králové vytvoříme na jaře v tomto lesoparku, na místě křižovatky současných vyšlapaných cestiček, milé setkávací a odpočinkové místo. Místo bude vytvořeno v přírodním duchu tak, aby nerušilo přírodní prostředí lesoparku a přispívalo k jeho pozitivnímu vlivu na obyvatele.

Jak místo bude vypadat, záleží i na Vás!

Nebojte se nám sdělit svoje nápady. V současné době pracujeme na konkrétním návrhu našeho „místa setkávání“. Představujeme si, že na místě budou lavičky, stůl, stojan na kola, malé psí hřiště, odpadkový koš, pítko,…

V duchu našeho hesla: „ VČERA NEVLÍDNÝ, DNES ČISTÝ A NA JAŘE ZÁBAVNÝ“ jsme v říjnu zorganizovali a provedli velký úklid lesoparku. Pomohli nám dobrovolníci z firmy TOYOTA a Technické služby města.

Tak hurá do další práce!
Ekotým projektu Náš lesopark, žáci 9.C, ZŠ logopedická, Hradec Králové

 


Projekt ZELENÁ ČTYŘKA pokračuje - opět s podporou Královéhradeckého kraje

V loňském školním roce jsme s podporou Královéhradeckého kraje vybudovali novou zelenou učebnu před vchodem do naší školy. Učebnu nazýváme ZELENÁ ČTYŘKA aneb čtvero ročních období, protože každé roční období je v ní tvořeno jedním stolem s lavicemi a okolní tématicky vhodnou výsadbou.
V letošním školním roce se učíme správně starat o výsadbu v zelené učebně. Aktivně do péče zapojujeme žáky a zlepšujeme technické zázemí pro ukládání nářadí. Na jaře ustavíme sběrnu dešťové vody určenou k zavlažování jednotlivých stanovišť učebny.
Největším úkolem našich žáků však je vytvoření atlasu a herbáře rostlin naší učebny a označení jednotlivých rostlin cedulkami. V plánu máme i další rozšíření metodického materiálu k učebně, který je určen pro vyučující.


„Moderními metodami k odstraňování logopedických vad“.

Autor projektu: Mgr. Ivana Přívratská

Projekt podpořený z prostředků Královehradeckého kraje, který nám pomohl zkvalitnit speciálně pedagogickou péči o naše žáky.

V rámci tohoto projektu jsme získali finanční prostředky, jež byly použity na dovybavení odborné logopedické pracovny. Nakoupeny byly pomůcky na procvičování jemné i hrubé motoriky pro žáky, kvalitní profesionální záznamové zařízení a celá řada didaktických  pomůcek, které napomohou při odstraňování logopedických vad či při reedukaci specifických poruch učení.  Současně došlo i k pořízení nového počítačové vybavení na poskytování služeb pracovní jednotky EEG biofeedback.


„Nebojte se pohybu“

Autor projektu: Mgr. Ivana Přívratská

Projekt podpořený z prostředků Královehradeckého kraje, který přispěl k podpoře a rozvoji zdravého životního stylu na naší škole.

Naše škola je zařazena do sítě Zdravých škol České republiky. To nás zavazuje, abychom se snažili o propagaci a realizaci zdravého životního stylu u našich žáků.
V rámci tohoto projektu proběhlo na škole několik zajímavých akcí, které se setkaly s velkým ohlasem u našich žáků i jejich rodičů. Jednalo se například o pořádání Dnů zdraví – jejichž součástí byly soutěžní sportovní aktivity, příprava zdravých pokrmů, sestavení zdravého jídelníčku, soutěže o nejlepší ovocný a zeleninový salát, besedy na téma zdravý životní styl. V rámci tohoto projektu vyjelo 20 žáků na aktivní sportovní turistický pobyt do Orlických hor. Strávili zde týden a po jeho ukončení se mohli pochlubit zajímavými sportovními výkony.


„Prevence na prvním místě“

Autor projektu: Mgr. Ivana Přívratská

Projekt podpořený z prostředků Královehradeckého kraje, díky kterému jsme mohli zajistit kvalitní vzdělávací akci zaměřenou na rozvoj odborných znalostí a dovedností učitelů naší školy v rámci práce se žáky v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

Problematika prevence sociálně patologických jevů na naší škole nedílnou součástí každodenní práce všech pedagogických pracovníků. Na škole funguje metodik prevence a škola má zpracovanou kvalitní školní preventivní strategii, ze které vychází Minimální preventivní program. Uvědomujeme si, jak je důležité patologickým jevům předcházet, jak důležitá je jejich prevence. Spolupracujeme při tom s celou řadou odborných institucí. Největší zodpovědnost však leží na bedrech jednotlivých učitelů, kteří svou každodenní prací přispívají k tomu, abychom problémů souvisejících s otázkou sociálně patologických jevů měli co nejméně a pokud se nějaké vyskytnou, abychom je dokázali adekvátně řešit. Přispěla k tomu i vzdělávací akce, která byla financována z prostředků KHK a která nám umožnila zrealizovat semináře pro učitele, vedené Mgr. Michaelou Veselou, která platí za renomovaného odborníka v této oblasti a její vzdělávací akce jsou zárukou úspěchu při získávání nejen teoretických poznatků, ale i praktických dovedností v této oblasti prevence. Semináře byly zaměřeny na právní aspekty školního násilí a školního šikanování, příčiny delikventního chování mladých lidí, základní kriminologické teorie, preventivní možnosti ošetření jevu – sekundární a terciární prevence.


Projekt MŠMT na podporu environmentální výchovy na škole

„Nestačí nám jenom znát, chceme chránit, chceme dát“

Autor projektu: Radka Černohousová

Ve školním roce 2007/2008 jsme pro naše žáky získali finance na environmentální výchovu. V rámci projektu proběhlo a probíhá plno zajímavých akcí. V červnu jsme navštívili Prachovské skály a Muzeum přírody Český ráj, Botanickou zahradu, žáci si vybrali nové pokojové květiny do tříd, máme nové krásné nádoby na tříděný odpad. Velice se zdařil i přírodovědný terénní kurz v CHKO Moravský kras, který o prázdninách absolvovali nejlepší žáci v předmětu přírodopis. V novém školním roce se žáci mohou těšit na programy střediska ekologické výchovy SEVER, na besedu s kaktusářem a další nové květiny do tříd. Výlet na statek v Oucmanicích střediska ekologické výchovy Paleta se nám určitě také bude líbit. Těšit se můžeme i na práci s novými knihami, pomůckami a hrami s přírodovědnou tématikou. Výzvou pro třídy budou připravované soutěže Miss rostlinka a Země není popelnice.


Projekt Královéhradeckého kraje na environmentální a ekologickou výchovu

„Zelená čtyřka aneb čtvero ročních období“

Autoři projektu: Mgr. Jana Neumannová a Radka Černohousová

Během školního roku 2008/2009 vyroste před vchodem do naší školy krásná zahrada se zelenou učebnou nazvanou ZELENÁ ČTYŘKA. Celá zahrada i učebna bude v duchu čtyř ročních období. Po vybudování, na kterém se všichni budeme aktivně podílet, nás čeká zajímavé vyučování předmětů prvouka, přírodověda a přírodopis venku  přímo v přírodě.


ć
Tomáš Přívratský,
21. 10. 2015 5:02
Ċ
Tomáš Přívratský,
10. 11. 2014 0:56