Stary web‎ > ‎

SPC Duháček

SPC pro děti s vadami řeči

Speciálně pedagogické centrum (SPC) je součástí SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova 549, Hradec Králové. Jsme odbornými partnery učitelů, žáků v inkluzi a poradci rodičů dětí v inkluzi.

Speciální zaměření se týká:

Prevence, diagnostiky a terapie vad řeči, psychologického a logopedického poradenství pro děti od tří let. Pracujeme s dětmi, žáky a studenty s těmito vadami:

§  opožděný vývoj řeči

§  dyslalie

§  vývojový dysfázie

§  huhňavost

§  poruchy fonace

§  nemluvnost

§  dysartrie

§  rozštěpové vady

§  poruchy plynulosti řeči

 

Naše práce zahrnuje:

§  Depistáže a evidenci dětí s vadami řeči

§  Logopedickou diagnostiku

§  Doporučení k zařazení, k individuální integraci

§  Reedukaci řečových vad

§  Psychosociální a řečovou rehabilitaci

§  Konzultace k široké problematice řečového postižení a dalších školních, výchovných a vývojových nedostatků s tím spjatých

§  Metodické vedení v oblasti logopedie

§  Přednáškovou a vzdělávací činnost

§  Zprostředkování kontaktů na další odborníky

Kontaktní adresa:

Speciálněpedagogické centrum pro děti s vadami sluchu a řeči
Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové
Tel. 495 267 734

E-mail: 
spc@neslhk.com

 

Logopedka:
Mgr. Vladimíra Bůtová – spc.butova@neslhk.com

 

Krajský koordinátor pro logopedickou péči:
PaedDr. Jitka Kubecová -
spc.koordinator@neslhk.com

 

Koordinátor služeb SPC vady řeči:

Mgr. Ivana Přívratská – i.privratska@gmail.com

 

Telefonické objednávky přijímáme na čísle: 606 776 422

Přílohy ke stažení na stránce zcela dole.Ċ
Tomáš Přívratský,
12. 11. 2015 3:51
Comments