Logopedická péče na naší základní škole

V rámci speciálně pedagogické  péče poskytujeme našim žákům jak kolektivní tak i individuální logopedickou péči a to v rozsahu podle aktuálních potřeb každého žáka. Tato péče je zcela bezplatná a je zajišťována odborníky – logopedy a speciálními pedagogy.

Kolektivní logopedická péče je součástí i našeho školního vzdělávacího programu, kde je na ni zaměřen i jeden z vyučovacích předmětů s názvem Komunikativní dovednosti. Kolektivní péči zajišťuje učitel ve třídě. Děti jsou vedeny k používáni nově navozené výslovnosti, učí se aktivně naslouchat, reagovat pohotově na otázky, vyjadřovat srozumitelně své myšlenky a názory. Osvojují si základní pravidla komunikace.

V případě potřeby může žák docházet i na individuální logopedickou péči. Pracovny logopedů jsou umístěny přímo na chodbách školy.

Individuální logopedická péče probíhá zpravidla 1x týdně v délce 20 – 25 minut. Děti na ni mohou docházet během i po skončení vyučování – např. během školní družiny. Rodiče jsou zapojeni do logopedické péče a pravidelně pracují doma s dítětem dle pokynů logopeda. Logoped si zve rodiče dle potřeby na náslechy a informuje je písemně prostřednictvím sešitu o způsobu terapie. Kromě toho jsou rodiče informováni o výsledcích a pokrocích svého dítěte formou logopedických zpráviček každé čtvrtletí.


 
 


Náprava poruch učení

Ve výuce

Žáci, kteří trpí poruchami učení mají zajištěn během výuky speciálně pedagogický přístup ze strany učitele (všichni učitelé, kteří se podílejí na vzdělávání těchto žáků jsou speciálními pedagogy a používají adekvátní metody a formy práce s těmito žáky, tak, aby došlo k co nejvyššímu vzdělávacímu efektu). Při práci jsou používány speciální kompenzační pomůcky, které mají žáci k dispozici.

Individuální náprava specifických poruch učení

Žák má možnost docházet na individuální nápravu, která probíhá jedenkrát týdně v délce 20 – 25 minut v prostorách školy v odborné reedukační učebně, která je vybavena moderními reedukačními pomůckami.


Individuální logopedická péče


Individuální logopedická péče je v rámci vyučování zařazena jako nepovinný předmět a je pro vřazené děti povinná.

Děti nastupující do 1. třídy přicházejí většinou již se stanovenou logopedickou diagnózou. Logoped v tom případě pokračuje v dříve započaté logopedické péči, navrhuje doplňující nebo zpřesňující vyšetření(foniatrické, psychologické, speciálně pedagogické).

Cíle, metody a principy logopedické terapie jsou vymezené v odborných publikacích (např. Škodová, Jedlička, a kol.: Klinická logopedie, Praha 2003). Způsob terapie závisí na diagnóze. Během individuální logopedické péče se logoped intenzivně věnuje dítěti, navozuje důvěrnou, přátelskou atmosféru, volí individuální tempo nácviku.

Pravidelnou individuální logopedickou péči zajišťuje vysokoškolsky vzdělaný logoped. Je přítomen denně a spolupracuje s rodiči i učiteli. Rodiče mohou kdykoli podle zájmu a potřeby logopeda navštívit,jsou zváni na ukázkové hodiny.

Balbuties (koktavost) patří k nejtěžším a nejnápadnějším druhům narušené komunikační schopnosti.Lechta (1990, s.150).

„Koktavost pokládáme za syndrom komplexního narušení koordinace orgánů participujících na mluvení, který se nejnápadněji projevuje charakteristickým nedobrovolným ( tonickým, klonickým) přerušováním procesu mluvení.

Mutismus je ztráta schopnosti verbálně komunikovat. Představuje hraniční problematiku mezi různými vědními obory, a to mezi psychiatrií, psychologií, foniatrií či logopedií.

Vývojová dysfázie, nebo-li specificky narušený vývoj řeči, je narušená komunikační schopnost, kterou řadíme k vývojovým poruchám. Je to centrální porucha řeči (Klenková, 2006). Podle Škodové, Jedličky (2003) se jedná se o specificky narušený vývoj řeči, projevující se ztíženou schopností nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené.Vývojová dysfázie však přesahuje rámec fatické poruchy, zasahuje vývoj celé osobnosti (poruchy nejvyšších řečových funkcí). Z foniatrického pohledu se jedná o poruchu percepce řeči, za hlavní příčinu je považována porucha centrálního zpracování řečového signálu – difuzní poškození CNS. Neurologický nález je velmi málo nápadný.

Porucha sluchu - lehká až středně těžká nedoslýchavost (hypacusis) - převodního typu (do 60 dB) -( porucha ve středním uchu),postižení slyšení hlubokých tónů př.houba, vrozená nebo vzniklá. Řeč se může bez větších problémů rozvíjet.

Vnímá-li dítě řeč deformovaně, pak i řeč dětí je deformovaná - (řečová vada - auditivní dyslália).

Při lehčí a střední nedoslýchavosti percepčního typu ( postižení vnitřního ucha, sluchového nervu), dítě hůře vnímá vysoké tóny špatně rozlišuje

a vyslovuje sykavky př.tisíc.Do určité doby může zůstat nedoslýchavost rodičům skryta.· Dyslália je porucha artikulace, kdy je narušena výslovnost jedné hlásky nebo skupiny hlásek rodného jazyka, ostatní hlásky jsou vyslovovány správně podle příslušných jazykových norem. Je to porucha vývojová, která vzniká během vývoje výslovnosti a přetrvává asi do šestého až sedmého roku života dítěte, kdy se fixují mluvní stereotypy.Pokud nesprávná výslovnost přetrvává i po sedmém roce života stává se patologickou. Dyslalie levis - jednoduchá vada výslovnosti, dyslalia gravis - těžká vada výslovnosti,tetismus - řeč je nesrozumitelná.
 
Ċ
Tomáš Přívratský,
31. 1. 2013 6:49