Žáci‎ > ‎

Žákovký senát

Žákovský senát je orgán, který žákům umožňuje diskutovat s vedením školy, spolupracovat a hledat řešení.

 

Je volen jedenkrát ročně – vždy na začátku školního roku.

Schází se s vedením školy minimálně jednou za čtvrt roku.

 Z každého setkání je pořízen zápis, který je umístěn na viditelném místě školy a je tak k dispozici k nahlédnutí všem žákům školy.

Složení senátu – každá třída 4. – 9. ročníku si do žákovského senátu zvolí své dva zástupce.

 

Cíle žákovského senátu:

-     - vytvořit informační most mezi žáky a učiteli

-          - vytvořit zpětnou vazbu pro učitele a vedení školy

-         - předcházet negativním jevů – šikaně, obtěžování, ničení majetku

-          - bdít nad dodržováním školního řádu

-          - potlačovat napětí a nahrazovat ho kamarádskými vztahy

-         -  podílet se na vytváření přátelské a pozitivní atmosféry ve škole

-          - hledat možnosti řešení

-          - formulovat konstruktivní kritiku a poskytovat pomoc

 

Činnost žákovského senátu:

-     členové mají právo dotazů na učitele, na vedení školy ohledně výuky, provozu školy a řešení problémů

-          - členové se podílejí na životě školy, na akcích školy

-         -  členové se vyjadřují k problémům

-          - připomínky dle možnosti řeší kompetentní učitelé či vedení školy

-          - členové zveřejňují informace na nástěnce a spolužákům je sdělují osobně

  

Složení žákovského senátu ve školním roce 2016/2017:

Jakub Novotný, Petr Romel, Jakub Kubec, David Beňo, Daniel Kavka, Pavel Kardoš, Dominik Dao,

Josef Salava, Daniel Doležal, Ladislav Pavlíček, Daniel Petráček, Adam Scheidel