matematika 9.ročník od 16.3. do 23.3.

Zápis do sešitu: Kužel

(písmena řecké abecedy prosím piš tak, jak se správně píší znakem)

Zopakovat vzorce V=pí.r2.v :3

S=pí.r2+pí.r.s

Výpočet hmotnosti m=V.ró, kde m= hmotnost, V= objem a ró=hustota

 

Převeď

1m3(dm3)

2,5dm3(cm3)

6m3(cm3)

3800dm3(m3)

2000cm3(dm3)

300cm3(m3)

 

Př. Vypočítej objem železného kuželu, který má rozměry r=4cm a v=6cm. Vypočítej jeho hmotnost, jestliže  7800kg/m3 (použijte kalkulátor)

 

V=pí.r2.v :3

V=3,14.42.6:3= 100,48cm3=0,00010048m3

M=V.ró

M= 0,00010048.7800=0,784kg

Hmotnost kužele je 0,784kg.

 

Př.Vypočítej hmotnost kužele ze dřeva o poloměru 10cm a výšce 12cm. ró=750kg/m3.

 

Příprava čtvrtletní práce 1. část

1/Keř, který měří 1m, hází stín 30cm. Jak vysoký je strom, který hází stín 75cm.

(Zakresli a využij podobnosti trojúhelníků podle obrázků)

2/Vyřeš a) x+y=8                     b) x+y=5

                  x-y=12                       2x-3x=15

3/Z míst A a B vzdálených od sebe 420km vyjede proti sobě současně Pepa rychlostí 30km/h a Eva rychlostí 20km/h. Kdy a kde se setkají?

4/ Nádrž se naplní jedním přívodem za 10 hodin, druhým přívodem za 5 hodin. Za jak dlouho se naplní současně?

5/Urči hmotnost kuželu o průměru 20cm a výšce 15cm ze skla o hustotě 3100kg/m3

Žáci, kteří mají před sebou přijímací zkoušky, pracují dále na příkladech z výše uvedené stránky, případně ze zakoupených učebnic. V případě potřeby konzultuje

Posted in 9.C