Poslední úkoly pro druháky

Souhrnné procvičování a upevňování učiva druhého ročníku

Český jazyk:

 • abeceda
 • druhy vět
 • psaní písmene u, ů, ú
 • slova protikladná, souznačná, mnohoznačná, nadřazená, podřazená, souřadná
 • slovo, slabika, hláska, písmeno
 • psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
 • psaní slov uvnitř a na konci slov (B/P, D/T, Ď/Ť, V/F, Z/S, Ž/Š H/CH)
 • slova se skupinami dě, tě, ně, bě pě, vě mě
 • slovní druhy (podstatná výchova, slovesa, spojky,
 • psaní velkých písmen                                                                 

Matematika:

 • Aritmetika: sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem desítky
 • násobení a dělení číslem 0, 1, 2, 3, 4, 5
 • Geometrie: geometrické tvary, tělesa
 • přímky, úsečky, měření délky úseček,
 • popisování přímek (malá písmena), úseček (velká písmena)
 • rýsování přímek a úseček, osová souměrnost
 • Hodiny – čtvrt, půl,  třičtvrtě, celá hodina

Prvouka:

Procvičování a upevňování učiva celého školního roku:

 • cesta do školy
 • podzim a proměny přírody
 • moje rodina
 • zima a proměny přírody
 • člověk, nemoc a úraz, hygiena
 • výživa, potraviny
 • orientace v čase – hodiny, kalendářní rok
 • jaro a jeho proměny v přírodě
 • ptáci, hospodářská zvířata
 • na louce, na poli
 • léto a proměny přírody