Hygienická opatření před vstupem do školy

Vzhledem k nastaveným hygienickým opatřením ve škole vyzvedává žáky 6.D vždy pedagog první vyučovací hodiny před školou v 7.57 hodin. Prosím o dodržování časového harmonogramu, neshlukování s jinými třídami a pohybování na vyznačeném stanovišti. Děkuji.

 

Posted in 6.D

Konec distanční výuky

Podle nařízení vlády ČR začíná od středy 18. listopadu 2020 prezenční výuka ve škole podle běžného rozvrhu, a to pro 1. až 9. ročník. Online vyučování je ukončeno.

Žáci nemají povinnost nosit roušky (tato výjimka se nevztahuje na školní jídelnu).

Žáci by měli mít náhradní roušky uložené u sebe.

Školní družina, školní kluby a školní jídelna fungují v běžném režimu.

Ve škole bude zajištěno pravidelné větrání vnitřních prostor.

 

Posted in 6.D

Mimořádná změna rozvrhu ČJ a D (Mgr. Schwab)

V týdnu 9. 11. – 13. 11. 2020 dojde k mimořádnému přesunu úterní výuky českého jazyka a dějepisu. Rozvrh vypadá takto:

ČESKÝ JAZYK

pondělí 9. 11. (3. hodina)

PŘESUN Z ÚTERÝ: středa 11. 11. (4. hodina)

 

DĚJEPIS

PŘESUN Z ÚTERÝ: čtvrtek 12. 11. (3. hodina)

čtvrtek 12. 11. (4. hodina)

 

 

Posted in 6.D

Třídní schůzky ONLINE

V úterý 24. listopadu 2020 od 16 hodin proběhne online třídní schůzka s třídním učitelem. Schůzka proběhne přes videokonferenci v Google učebně (stejný způsob jako při online vyučování). Odkaz na online setkání s rodiči vložím do online učebny dějepisu 6.D, kde jsou přihlášeni všichni žáci třídy. Děkuji a těším se na setkání 🙂 

 

 

 

Posted in 6.D

Vyzvednutí učebních pomůcek ve škole

Zákonní zástupci žáků si mohou vyzvednout učební pomůcky pro žáka přímo ve škole (sešity, pracovní sešity, učebnice). U vchodu do školy oznamte tuto prosbu paní asistentce prevence a ta Vám donese pomůcky ze třídy opět ke vchodu do ZŠ. Prosím dodržujte tento čas: každý den 7.30 – 16.00 hodin.

 

 

Posted in 6.D

Suplované online hodiny

Vzhledem k nepřítomnosti některých učitelů může nastat suplování v rámci online hodin (hodinu povede jiný pověřený pedagog). I tak nadále platí povinnost žáků zúčastnit se všech online hodin podle upraveného rozvrhu. Děkuji 🙂

 

 

Posted in 6.D

Ošetřovné při péči o dítě

Zákonní zástupci žáků, kteří budou žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy a přechodu na distanční vzdělávání, vyplňují tiskopis a ten doručí do kanceláře školy. Formulář a další podrobné informace k ošetřovnému je ke stažení ZDE.

Posted in 6.D

Distanční vzdělávání od 2. 11. 2020

Všechny třídy přechází na základě nařízení vlády ČR od pondělí 2. listopadu 2020 na distanční výuku. Výuka bude probíhat formou online hodin přes Google učebnu. V příloze naleznete dvě přílohy: důležité informace k online výuce + upravený rozvrh hodin. Pro tuto výuku je důležité mít internetové připojení, funkční webkameru a hlavně mikrofon ke komunikaci s vyučujícím. Lze se připojovat na hodiny z tabletu, mobilu, notebooku i stolního PC. S dotazy se obracejte na třídního učitele mailem nebo telefonicky 🙂

Dělené skupiny na výuku českého i anglického jazyka je nutné dodržovat dle rozvrhu online hodin.

Pokud se žák nezúčastní online hodiny (lékař, jiné důvody) a přitom nemá s třídním učitelem domluvenou „papírovou přípravu na celý týden“, je nutné žáka omluvit běžným způsobem (omluvenka mailem nebo SMS třídnímu učiteli)!

Žáci, kteří nemají pro distanční výuku elektroniku nebo internet, nahlásí skutečnost třídnímu učiteli na školní mail nebo telefonicky nejpozději v pondělí 2. 11. 2020 do 12.00 hodin!!!

  • Pro tyto žáky připraví vyučující předmětů papírovou podobu zadání úkolů na celý týden, při převzetí úkolů na další týden odevzdá žák nebo zákonný zástupce vypracované úkoly z minulého týdne.
  • Vydávat úkoly bude rodičům asistentka prevence u vchodu do školy (termín převzetí oznámí třídní učitel rodiči žáka).

Příloha: INFO PRO ŽÁKY A RODIČE

Příloha: ROZVRH ONLINE HODIN

Posted in 6.D

Podzimní prázdniny a dny volna

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Pondělí 26. října a úterý 27. října 2020: uzavření škol krizovým opatřením vlády.

Středa 28. října 2020: státní svátek.

Čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020: podzimní prázdniny.

Prezenční výuka ve škole podle rozvrhu pokračuje po dnech volna od pondělí 2. listopadu 2020.

 

 

 

Výuka od středy 14. 10. 2020

Výuka: aktuální distanční vzdělávání se nevztahuje na naši školu, od středy 14. října 2020 funguje výuka tříd podle rozvrhu jako doposud.

Školní družina: dle aktualizovaných informací MŠMT funguje ranní i odpolední družina v běžném režimu, včetně ranních klubů.

Internát školy: internát funguje v tomto týdnu v běžném režimu, žáci a rodiče budou o případných změnách pro další týden informováni vychovateli.

 

Důvodem prezenční výuky ve škole je udělení výjimky pro školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, kam spadá i ZŠ logopedická.

Děkuji.

 

 

 

 

Posted in 6.D

Sběr kaštanů a žaludů

V rámci podzimního období vyhlašujeme od 8. října do 30. listopadu 2020 akci týkající se sběru kaštanů a žaludů.

 

PROTO SBÍREJ I TY A NEZAPOMEŇ! KAŽDÁ POMOC SE POČÍTÁ! =)

 

Pomozme lesní zvěři v zimním období. Celá sbírka bude následně odvezena a posléze předána myslivcům.

 

PROSÍME POUZE, ABY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ BYLY KAŠTANY A ŽALUDY OD SEBE ODDĚLENÉ!

 

Pokud budete mít možnost, plody prosím važte a hmotnost piště na lísteček se jménem žáka a jeho třídou. Vše následně prosím předávejte třídnímu učiteli nebo se můžete přímo obrátit na Mgr. Kábrtovou.

Roční příspěvek do Rady rodičů (300 Kč)

PATRON – Spolek rodičů a přátel školy ZŠ logopedická, z.s.

Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek zákonných zástupců žáků a zástupců Základní školy logopedická, jejichž společným zájmem je podpora spolupráce mezi školou a zákonnými zástupci žáků školy.

Finanční prostředky získává spolek z příspěvků členů (tedy rodičů).

V tomto školním roce 2020/2021 byl na první schůzi rady rodičů dne 22.9.2020 odsouhlasen příspěvek ve stejné výši jako v předchozím roce, a to ve výši                                    300 Kč / dítě. V případě, že má rodič ve škole více dětí, platí příspěvek pouze jedenkrát.

Příspěvek prosím uhraďte na účet spolku: 2101675479 / 2010 nebo třídnímu učiteli, a to do 16. 10. 2020. V případě úhrady na účet spolku uveďte do poznámky jméno a příjemní dítěte a třídu.

Informace o použití finančních prostředků spolku a plánované výdaje jsou uváděny v zápisech z jednotlivých jednání spolku, které jsou dostupné na webových stránkách školy.

Všem děkujeme za podporu a pomoc, jak finanční tak i fyzickou a přejeme krásný školní rok 2020/2021.

Eva Adamcová, předsedkyně Spolku rodičů a ostatní členové

Logopedický týden na 2. stupni (třída 6.D)

V týdnu od 7. září do 11. září 2020 probíhal na naší škole tematicky zaměřený projektový týden „Logopedický týden“. Během dopoledních vyučovacích hodin se žáci se svými třídními učiteli věnovali logopedii, artikulaci, jemné i hrubé motorice, relaxaci, divadlu, recitaci, logice i zábavě a odpočinku. Žáci si tak vyzkoušeli mnohé techniky práce ve výuce, které budou vřazeny do běžného vyučování po celý školní rok. Děti se aktivitám nevěnovaly jen ve třídách, ale rovněž v přírodě. Hravou a zábavnou formou jsme tak rozvíjeli práci s řečí a zdravou psychikou, které jsou pro naši školu prioritou.

Mgr. Simon Schwab

Změna termínu třídnické hodiny

S ohledem na dojíždějící žáky a ranní přesuny do školy byl po domluvě s žáky změněn termín třídnické hodiny. Od pondělí 14. 9. 2020 se budou třídnické hodiny konat KAŽDÉ PONDĚLÍ 6. VYUČOVACÍ HODINU (13.00 – 13.45 HODIN). Po skončení hodiny odchází žáci na oběd. Děkuji za pochopení 🙂

Posted in 6.D

Rozvrh hodin 6.D (logopedický týden: 7.-11.9.2020)

V tomto týdnu probíhá na celé škole logopedický týden, věnovaný logopedii a speciálně pedagogické péči. Z tohoto důvodu musel být upraven rozvrh tříd. Žáci 6. tříd budou odcházet na oběd na konci 5. vyučovací hodiny, polední pauza se přesouvá v tomto týdnu na 6. vyučovací hodinu (školní kluby zajištěny). Časově končí žáci dle běžného rozvrhu. Děkujeme za pochopení 🙂

 

Posted in 6.D