Školní družina

1. ŠD Hradec Králové: Radka Černohousová, asistentka Martina Volejníková detail třídy
2. ŠD Hradec Králové: Lukáš Munzar  detail třídy
3. ŠD Hradec Králové: Mgr. Kateřina Kaupová  detail třídy
4. ŠD Hradec Králové: Kateřina Borysová  detail třídy
5. ŠD Rychnov nad Kněžnou: Simona Chaloupková, asistentka Radka Tomášová  detail třídy
6. ŠD Rychnov nad Kněžnou: Vendula Jírová  detail třídy
 

 

TELEFONICKÝ KONTAKT:

Hradec Králové: (+420) 773 582 658

Rychnov nad Kněžnou: (+420) 702 107 545

 


 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Školní družina je zřízena jako součást školy a slouží k výchově, zájmové vzdělávání, odpočinku, rekreaci a ke kvalitnímu využití volného času žáků, především žáků 1. stupně ZŠ logopedické.

 

  1. Přihlašování a odhlašování

1.1. Kritériem k přijetí žáka do školní družiny je věková hranice. Do školní družiny přijímáme přednostně mladší žáky. Ředitel školy může udělit výjimku na základě žádosti rodičů z důvodu závažnosti postižení žáka. Kapacitu školní družiny nelze překročit. 

K přihlášení žáka do školní družiny je nutno vyplnit a odevzdat vychovatelce ŠD „Zápisní lístek“, na kterém je vyznačen rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze ŠD. Zaznamenané údaje jsou pro rodiče závazné. Odhlášení žáka ze ŠD je rovněž nutno provést písemně. Zákonný zástupce účastníka v ŠD je povinen dodržovat Vnitřní řád a informovat vychovatelky o aktuálním zdravotním stavu žáka a o všem dalším důležitém pro průběh vzdělávání a bezpečnost žáků a o případných změnách, které souvisí s docházkou žáka do ŠD. Do školní družiny nepřijmeme žáka s projevy infekčního onemocnění. Zákonný zástupce je povinen být dostupný na telefonním čísle, které uvádí na zápisním lístku.  

1.2. Zákonný zástupně vyplní v „Zápisním lístku“ pravidelné odchody žáka ze školní družiny. Pokud má žák odejít jinak, než je uvedeno na zápisním lístku, sdělí tuto skutečnost rodiče písemně. Pokud musí žák odejít po obědě, rodiče napíší zprávu třídní paní učitelce do notýsku nebo na lísteček. V tomto případě jde žák na oběd se třídou a do školní družiny nejde. 

Žák nebude uvolněn ze školní družiny na základě telefonické žádosti.

1.3. Příchody a odchody žáka ze ŠD jsou zaznamenávány v docházkovém sešitě. 

1.4. Žáka je možno ze školní družiny propustit či vyzvednout v čase od 15.00 do 17.50 hodin. Časy vyzvedávání jsou stanoveny na základě rozvrhu činností školní družiny a ochrany bezpečnosti žáků. Prosíme o dodržování daných časů. Žák může odcházet i po skončení zájmového kroužku, na který dochází. 

 

  1. Organizace činnosti

2.1. Provoz školní družiny probíhá v prostorách ZŠ logopedické. 

2.2. Provoz ŠD začíná v 6.15 hodin. Žáci mohou přicházet do ranní školní družiny v době od 6.15 do 7.30 hodin. Odpolední provoz začíná v 11.55 hodin a končí v 17.50 hodin. Rodiče, kteří doprovázejí žáky, nevstupují do školy.

2.3. Vychovatelka odvádí děti z ranní družiny v 8.00 hodin do tříd a po skončení vyučování je přebírá od třídního učitele ve družině a odvádí na oběd.

2.4. V době vedlejších školních prázdnin a státních svátků je provoz ŠD přerušen. V případě změny bude informace o provozu ŠD včas oznámena rodičům.

2.5. Žáky do ŠD si vychovatelka přebírá od vyučujících po skončení vyučování.

2.6. Vychovatelka přebírá zodpovědnost za dítě ve chvíli jeho vstupu do prostor ŠD.

2.7. Družina realizuje výchovně - vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména

formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností na základě Školního vzdělávacího programu zájmového vzdělávání ve školní družině „Být na světě je zábava“.

2.8. Objednávání obědů a jejich případné odhlašování si zařizují rodiče sami. Čip na oběd nosí děti u sebe.

2.9. Děti, které zůstávají v ŠD po 15. hod. si s sebou nosí z domova svačinu.

2.10. Žáky si rodiče vyzvedávají ze ŠD přímo u vychovatelky ŠD. Při nevyzvednutí žáka ze ŠD do doby uvedené na zápisním lístku dochází k porušení řádu školní družiny. Opakované porušování tohoto řádu má za následek vyřazení žáka ze ŠD. Ve výjimečném případě, kdy rodič nemůže zajistit vyzvednutí svého dítěte ze ŠD v příslušném termínu je povinen okamžitě kontaktovat vychovatelku ŠD. Pokud tak neučiní, vychovatelka kontaktuje orgán sociálně - právní ochrany dětí. Náklady spojené s prodlouženou pracovní dobou bude škola požadovat po zákonném zástupci dítěte. 

2.11. S vychovatelkou je možno komunikovat prostřednictvím telefonního čísla 773 582 658 nejlépe v časech 6.15 – 8.00, 13.00 – 17.50 hodin.

2.12. Povinný příspěvek na činnost školní družiny je stanoven ve výši 1000,- Kč na jedno pololetí. Peníze jsou použity na krytí nákladů spojených se zájmovou činností dětí ve školní družině. V případě odhlášení žáka v průběhu pololetí ze školní družiny se peníze nevrací.

 

  1. Chování žáků a bezpečnost

3.1. Ve všech prostorách ŠD jsou dodržovány platné předpisy o bezpečnosti práce, prostory

ŠD svým vybavením odpovídají hygienickým a bezpečnostním předpisům.

3.2. Pracovníci ŠD musí hospodárně nakládat s majetkem školy. V případě, že pracovník byl

pověřen výkonem prací mimo své pracoviště, lze s písemným svolením ředitele školy

zapůjčit k tomuto účelu potřebné prostředky a zařízení.

3.3. Žák bez vědomí vychovatelky nesmí opustit prostory školní družiny, popř. jídelnu, tělocvičnu, hřiště či jiný prostor, ve kterém se družina právě nachází. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

3.4. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

3.5. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny.

3.6. Pokud žák narušuje soustavně vnitřní řád a činnost ŠD, rodiče budou informováni prostřednictvím notýsku nebo ústně. Při opakovaném narušování bude žák ze ŠD vyloučen, rodiče budou informováni písemně.

3.7. Každou nevolnost i drobné zranění hlásí žák vychovatelce ŠD.

3.8. Žák ŠD se chová slušně a ohleduplně k dospělým osobám i svým spolužákům, chrání

zdraví své i svých spolužáků. 

3.9. Žák šetří a ochraňuje majetek školy i ŠD. Se zapůjčenými hrami a dalším vybavením

zachází vždy šetrně, nepoškozuje je. Závady, které zjistí, hlásí neprodleně vychovatelce. Každou škodu, kterou způsobí na hračkách či zařízení z výchovných důvodů přiměřeně nahradí.

3.10. Při hrách venku žák neleze na stromy ani na tělovýchovná zařízení bez svolení

vychovatelky. Při hrách je zakázáno používat klacky, nože, tyče či jiné ostré předměty.

3.11. Žák má zakázáno manipulovat s okny, zná umístění lékárničky a místa, kde je možné

poskytnout první pomoc.

3.12. Žák nenosí do školní družiny žádné cenné předměty ani vyšší finanční částky. 

V opačném případě požádá paní vychovatelku o úschovu peněz či cenných předmětů.

3.13. Pro žáky ŠD platí přísný zákaz držení, distribuce a používání návykových látek v prostorách školy a ŠD.

3.14. V jídelně se žák chová tiše, řídí se pokyny dozírajícího učitele či vychovatelky.

3.15. Do šatny smí žák vstoupit pouze se souhlasem vychovatelky.

3.16. Žák je povinen se přezouvat, udržovat v prostorách ŠD pořádek.

3.17. Při pobytu žáků na chodbách školy se žáci pohybují pomalu, nesmí se klouzat, vozit se

po zábradlí a nahýbat se přes něj, aby tím neohrozili svoji bezpečnost.

 

Dne 1. září 2021

 

Mgr. Iva Rindová                                           Mgr. Ivana Přívratská

ředitelka VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ                          vedoucí ZŠ logopedické