Školní družina

1. oddělení školní družiny Radka Černohousová, asistentka Lucie Kozáková  
2. oddělení školní družiny Lukáš Munzar  
3. oddělení školní družiny Mgr. Kateřina Kaupová, asistent Pavel Černohous  
4. oddělení školní družiny Kai Borys  
5. oddělení školní družiny Radoslava Černá, asistentka Pavlína Majerová  
 

 

TELEFONNÍ KONTAKT:

773 582 658


 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Školní družina je zřízena jako součást školy a slouží k výchově, zájmové vzdělávání, odpočinku, rekreaci a ke kvalitnímu využití volného času žáků, především žáků 1. stupně ZŠ logopedické.

  1. Přihlašování a odhlašování

1.1. Kritériem k přijetí žáka do školní družiny je věková hranice. Do školní družiny jsou přijímáni přednostně mladší žáci. Ředitelka školy může udělit výjimku na základě žádosti rodičů z důvodu závažnosti postižení žáka. Kapacitu školní družiny nelze překročit.

K přihlášení žáka do školní družiny je nutno vyplnit a odevzdat vychovatelům ŠD „Zápisní lístek“, na kterém je vyznačen rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze ŠD. Zaznamenané údaje jsou pro rodiče závazné. Odhlášení žáka ze ŠD je rovněž nutno provést písemně. Zákonný zástupce účastníka v ŠD je povinen dodržovat Vnitřní řád a informovat vychovatele o aktuálním zdravotním stavu žáka a o všech dalších skutečnostech důležitých pro průběh vzdělávání a bezpečnost žáků a o případných změnách, které souvisí s docházkou žáka do ŠD. Do školní družiny nepřijmeme žáka s projevy infekčního onemocnění. Zákonný zástupce je povinen být dostupný na telefonním čísle, které uvádí na zápisním lístku.  

1.2. Zákonný zástupně vyplní v „Zápisním lístku“ pravidelné odchody žáka ze školní družiny. Pokud má žák odejít jinak, než je uvedeno na zápisním lístku, sdělí tuto skutečnost rodiče písemně. Žák nebude uvolněn ze školní družiny na základě telefonické žádosti.

1.3. Příchody a odchody žáka ze ŠD jsou zaznamenávány v docházkovém sešitě. 

1.4. Žáka je možno ze školní družiny propustit či vyzvednout v čase od 15.00 do 17.20 hodin nebo po obědě. Časy vyzvedávání jsou stanoveny na základě rozvrhu činností školní družiny a ochrany bezpečnosti žáků. Prosíme o dodržování daných časů. Žák může odcházet i po skončení zájmového kroužku, na který dochází.

  1. Organizace činnosti

2.1. Provoz školní družiny probíhá v prostorách ZŠ logopedické.

2.2. Provoz ŠD začíná v 6.00 hodin. Žáci mohou přicházet do ranní školní družiny v době od 6.00 do 7.30 hodin. Odpolední provoz začíná v 11.55 hodin a končí v 17.20 hodin. Rodiče, kteří doprovázejí žáky, nevstupují do školy.

2.3. Vychovatelé odvádí žáky z ranní družiny v 8.00 hodin do tříd a po skončení vyučování je přebírají od třídního učitele a odvádí na oběd.

2.4. V době vedlejších školních prázdnin a státních svátků je provoz ŠD přerušen. V případě změny bude informace o provozu ŠD včas oznámena rodičům.

2.5. Žáky do ŠD si vychovatelé přebírají od vyučujících po skončení vyučování.

2.6. Vychovatelé přebírají zodpovědnost za žáka ve chvíli převzetí žáka do ŠD.

2.7. Vychovatelé v družině realizují výchovně - vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností na základě Školního vzdělávacího programu zájmového vzdělávání ve školní družině „Být na světě je zábava“.

2.8. Objednávání obědů a jejich případné odhlašování si zařizují rodiče sami. Čip na oběd nosí žáci u sebe.

2.9. Žáci, kteří zůstávají v ŠD po 15. hod. si s sebou nosí z domova svačinu.

2.10. Žáky si rodiče vyzvedávají ze ŠD přímo u vychovatelů ŠD. Při nevyzvednutí žáka ze ŠD do doby uvedené na zápisním lístku dochází k porušení řádu školní družiny. Opakované porušování tohoto řádu má za následek vyřazení žáka ze ŠD. Ve výjimečném případě, kdy rodič nemůže zajistit vyzvednutí svého dítěte ze ŠD v příslušném termínu je povinen okamžitě kontaktovat vychovatele ŠD. Pokud tak neučiní, vychovatelé kontaktují orgán sociálně - právní ochrany dětí. Náklady spojené s prodlouženou pracovní dobou bude škola požadovat po zákonném zástupci dítěte.

2.11. S vychovateli je možno komunikovat prostřednictvím telefonního čísla 773 582 658 nejlépe v časech 6.00 – 8.00, 13.00 – 17.20 hodin.

2.12. Povinný příspěvek na činnost školní družiny je stanoven ve výši 1000,- Kč na jedno pololetí. Peníze jsou použity na krytí nákladů spojených se zájmovou činností dětí ve školní družině. V případě odhlášení žáka v průběhu pololetí ze školní družiny se peníze nevrací. Rodiče příspěvek platí na účet školy 3244648309/0800, variabilní symbol 11187, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení syna/dcery navštěvující školní družinu.

  1. Chování žáků a bezpečnost

3.1. Ve všech prostorách ŠD jsou dodržovány platné předpisy o bezpečnosti práce, prostory ŠD svým vybavením odpovídají hygienickým a bezpečnostním předpisům.

3.2. Pracovníci ŠD musí hospodárně nakládat s majetkem školy. V případě, že pracovník byl pověřen výkonem prací mimo své pracoviště, lze s písemným svolením ředitele školy zapůjčit k tomuto účelu potřebné prostředky a zařízení.

3.3. Žák bez vědomí vychovatelů nesmí opustit prostory školní družiny, popř. jídelnu, tělocvičnu, hřiště či jiný prostor, ve kterém se družina právě nachází. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelé neodpovídají.

3.4. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

3.5. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelů, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny.

3.6. Pokud žák narušuje soustavně vnitřní řád a činnost ŠD, rodiče budou informováni prostřednictvím notýsku nebo ústně. Při opakovaném narušování bude žák ze ŠD vyloučen, rodiče budou informováni písemně.

3.7. Každou nevolnost i drobné zranění hlásí žák vychovatelce ŠD.

3.8. Žák ŠD se chová slušně a ohleduplně k dospělým osobám i svým spolužákům, chrání zdraví své i svých spolužáků.

3.9. Žák šetří a ochraňuje majetek školy i ŠD. Se zapůjčenými hrami a dalším vybavením zachází vždy šetrně, nepoškozuje je. Závady, které zjistí, hlásí neprodleně vychovatelce. Každou škodu, kterou způsobí na hračkách či zařízení z výchovných důvodů přiměřeně nahradí.

3.10. Při hrách venku žák neleze na stromy ani na tělovýchovná zařízení bez svolení vychovatelů. Při hrách je zakázáno používat klacky, nože, tyče či jiné ostré předměty.

3.11. Žák má zakázáno manipulovat s okny. Zná umístění lékárničky a je poučen co dělat v případě kdy je potřeba poskytnout první pomoc.

3.12. Žák nenosí do školní družiny žádné cenné předměty ani vyšší finanční částky. V opačném případě požádá paní vychovatelku o úschovu peněz či cenných předmětů.

3.13. Pro žáky ŠD platí přísný zákaz držení, distribuce a používání návykových látek v prostorách školy a ŠD.

3.14. V jídelně se žák chová tiše, řídí se pokyny dozírajícího učitele či vychovatelů.

3.15. Do šatny smí žák vstoupit pouze se souhlasem vychovatelů.

3.16. Žák je povinen se přezouvat, udržovat v prostorách ŠD pořádek.

3.17. Při pobytu žáků na chodbách školy se žáci pohybují pomalu, nesmí se klouzat, vozit se po zábradlí a nahýbat se přes něj, aby tím neohrozili svoji bezpečnost.

 

Dne 1. září 2023

Mgr. Iva Rindová                                                                  Mgr. Petra Dvořáčková

Ředitelka VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ                                           Zástupkyně ředitelky pro ZŠ

 

              

 

 

1. oddělení školní družiny Radka Černohousová, asistentka Lucie Kozáková  
2. oddělení školní družiny Lukáš Munzar  
3. oddělení školní družiny Mgr. Kateřina Kaupová, asistent Pavel Černohous  
4. oddělení školní družiny Kai Borys  
5. oddělení školní družiny Radoslava Černá, asistentka Pavlína Majerová  
 

 

TELEFONNÍ KONTAKT:

773 582 658


 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Školní družina je zřízena jako součást školy a slouží k výchově, zájmové vzdělávání, odpočinku, rekreaci a ke kvalitnímu využití volného času žáků, především žáků 1. stupně ZŠ logopedické.

  1. Přihlašování a odhlašování

1.1. Kritériem k přijetí žáka do školní družiny je věková hranice. Do školní družiny jsou přijímáni přednostně mladší žáci. Ředitelka školy může udělit výjimku na základě žádosti rodičů z důvodu závažnosti postižení žáka. Kapacitu školní družiny nelze překročit.

K přihlášení žáka do školní družiny je nutno vyplnit a odevzdat vychovatelům ŠD „Zápisní lístek“, na kterém je vyznačen rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze ŠD. Zaznamenané údaje jsou pro rodiče závazné. Odhlášení žáka ze ŠD je rovněž nutno provést písemně. Zákonný zástupce účastníka v ŠD je povinen dodržovat Vnitřní řád a informovat vychovatele o aktuálním zdravotním stavu žáka a o všech dalších skutečnostech důležitých pro průběh vzdělávání a bezpečnost žáků a o případných změnách, které souvisí s docházkou žáka do ŠD. Do školní družiny nepřijmeme žáka s projevy infekčního onemocnění. Zákonný zástupce je povinen být dostupný na telefonním čísle, které uvádí na zápisním lístku.  

1.2. Zákonný zástupně vyplní v „Zápisním lístku“ pravidelné odchody žáka ze školní družiny. Pokud má žák odejít jinak, než je uvedeno na zápisním lístku, sdělí tuto skutečnost rodiče písemně. Žák nebude uvolněn ze školní družiny na základě telefonické žádosti.

1.3. Příchody a odchody žáka ze ŠD jsou zaznamenávány v docházkovém sešitě. 

1.4. Žáka je možno ze školní družiny propustit či vyzvednout v čase od 15.00 do 17.20 hodin nebo po obědě. Časy vyzvedávání jsou stanoveny na základě rozvrhu činností školní družiny a ochrany bezpečnosti žáků. Prosíme o dodržování daných časů. Žák může odcházet i po skončení zájmového kroužku, na který dochází.

  1. Organizace činnosti

2.1. Provoz školní družiny probíhá v prostorách ZŠ logopedické.

2.2. Provoz ŠD začíná v 6.00 hodin. Žáci mohou přicházet do ranní školní družiny v době od 6.00 do 7.30 hodin. Odpolední provoz začíná v 11.55 hodin a končí v 17.20 hodin. Rodiče, kteří doprovázejí žáky, nevstupují do školy.

2.3. Vychovatelé odvádí žáky z ranní družiny v 8.00 hodin do tříd a po skončení vyučování je přebírají od třídního učitele a odvádí na oběd.

2.4. V době vedlejších školních prázdnin a státních svátků je provoz ŠD přerušen. V případě změny bude informace o provozu ŠD včas oznámena rodičům.

2.5. Žáky do ŠD si vychovatelé přebírají od vyučujících po skončení vyučování.

2.6. Vychovatelé přebírají zodpovědnost za žáka ve chvíli převzetí žáka do ŠD.

2.7. Vychovatelé v družině realizují výchovně - vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností na základě Školního vzdělávacího programu zájmového vzdělávání ve školní družině „Být na světě je zábava“.

2.8. Objednávání obědů a jejich případné odhlašování si zařizují rodiče sami. Čip na oběd nosí žáci u sebe.

2.9. Žáci, kteří zůstávají v ŠD po 15. hod. si s sebou nosí z domova svačinu.

2.10. Žáky si rodiče vyzvedávají ze ŠD přímo u vychovatelů ŠD. Při nevyzvednutí žáka ze ŠD do doby uvedené na zápisním lístku dochází k porušení řádu školní družiny. Opakované porušování tohoto řádu má za následek vyřazení žáka ze ŠD. Ve výjimečném případě, kdy rodič nemůže zajistit vyzvednutí svého dítěte ze ŠD v příslušném termínu je povinen okamžitě kontaktovat vychovatele ŠD. Pokud tak neučiní, vychovatelé kontaktují orgán sociálně - právní ochrany dětí. Náklady spojené s prodlouženou pracovní dobou bude škola požadovat po zákonném zástupci dítěte.

2.11. S vychovateli je možno komunikovat prostřednictvím telefonního čísla 773 582 658 nejlépe v časech 6.00 – 8.00, 13.00 – 17.20 hodin.

2.12. Povinný příspěvek na činnost školní družiny je stanoven ve výši 1000,- Kč na jedno pololetí. Peníze jsou použity na krytí nákladů spojených se zájmovou činností dětí ve školní družině. V případě odhlášení žáka v průběhu pololetí ze školní družiny se peníze nevrací. Rodiče příspěvek platí na účet školy 3244648309/0800, variabilní symbol 11187, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení syna/dcery navštěvující školní družinu.

  1. Chování žáků a bezpečnost

3.1. Ve všech prostorách ŠD jsou dodržovány platné předpisy o bezpečnosti práce, prostory ŠD svým vybavením odpovídají hygienickým a bezpečnostním předpisům.

3.2. Pracovníci ŠD musí hospodárně nakládat s majetkem školy. V případě, že pracovník byl pověřen výkonem prací mimo své pracoviště, lze s písemným svolením ředitele školy zapůjčit k tomuto účelu potřebné prostředky a zařízení.

3.3. Žák bez vědomí vychovatelů nesmí opustit prostory školní družiny, popř. jídelnu, tělocvičnu, hřiště či jiný prostor, ve kterém se družina právě nachází. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelé neodpovídají.

3.4. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

3.5. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelů, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny.

3.6. Pokud žák narušuje soustavně vnitřní řád a činnost ŠD, rodiče budou informováni prostřednictvím notýsku nebo ústně. Při opakovaném narušování bude žák ze ŠD vyloučen, rodiče budou informováni písemně.

3.7. Každou nevolnost i drobné zranění hlásí žák vychovatelce ŠD.

3.8. Žák ŠD se chová slušně a ohleduplně k dospělým osobám i svým spolužákům, chrání zdraví své i svých spolužáků.

3.9. Žák šetří a ochraňuje majetek školy i ŠD. Se zapůjčenými hrami a dalším vybavením zachází vždy šetrně, nepoškozuje je. Závady, které zjistí, hlásí neprodleně vychovatelce. Každou škodu, kterou způsobí na hračkách či zařízení z výchovných důvodů přiměřeně nahradí.

3.10. Při hrách venku žák neleze na stromy ani na tělovýchovná zařízení bez svolení vychovatelů. Při hrách je zakázáno používat klacky, nože, tyče či jiné ostré předměty.

3.11. Žák má zakázáno manipulovat s okny. Zná umístění lékárničky a je poučen co dělat v případě kdy je potřeba poskytnout první pomoc.

3.12. Žák nenosí do školní družiny žádné cenné předměty ani vyšší finanční částky. V opačném případě požádá paní vychovatelku o úschovu peněz či cenných předmětů.

3.13. Pro žáky ŠD platí přísný zákaz držení, distribuce a používání návykových látek v prostorách školy a ŠD.

3.14. V jídelně se žák chová tiše, řídí se pokyny dozírajícího učitele či vychovatelů.

3.15. Do šatny smí žák vstoupit pouze se souhlasem vychovatelů.

3.16. Žák je povinen se přezouvat, udržovat v prostorách ŠD pořádek.

3.17. Při pobytu žáků na chodbách školy se žáci pohybují pomalu, nesmí se klouzat, vozit se po zábradlí a nahýbat se přes něj, aby tím neohrozili svoji bezpečnost.

 

Dne 1. září 2023

Mgr. Iva Rindová                                                                  Mgr. Petra Dvořáčková

Ředitelka VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ                                           Zástupkyně ředitelky pro ZŠ