Školní družina

1. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vychovatelka: Radka Černohousová                r.cernohousova@neslhk.com

Asistentka: Pavlína Majerová                                pavlina.majerova@neslhk.com

2. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vychovatel: Lukáš Munzar                                     lukas.munzar@neslhk.com

3. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vychovatelka: Mgr. Kateřina Kaupová            katerina.kaupova@neslhk.com

Asistent: Pavel Černohous                                     pavel.cernohous@neslhk.com

4. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vychovatelka: Kai Borys                                         kai.borys@neslhk.com

5. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vychovatelka: Radoslava Černá                         radoslava.cerna@neslhk.com

Asistentka: Pavlína Majerová                               pavel.cernohous@neslhk.com

TELEFONNÍ KONTAKT

773 582 658

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina je zřízena jako součást školy a slouží k výchově, zájmovému vzdělávání, odpočinku, rekreaci a ke kvalitnímu využití volného času žáků 1. stupně ZŠ.

  1. Přihlašování a odhlašování

1.1. Kritériem k přijetí žáka do školní družiny je věková hranice. Do školní družiny jsou přijímáni přednostně mladší žáci. Ředitelka školy může udělit výjimku na základě žádosti rodičů z důvodu závažnosti postižení žáka. Kapacitu školní družiny nelze překročit.

K přihlášení žáka do školní družiny je nutno vyplnit a odevzdat vychovatelům ŠD „Zápisní lístek“, na kterém je vyznačen rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze ŠD. Zaznamenané údaje jsou pro rodiče závazné. Žák se přihlašuje do školní družiny vždy na jeden školní rok. Zákonný zástupce účastníka v ŠD je povinen dodržovat Vnitřní řád a informovat vychovatele o aktuálním zdravotním stavu žáka a o všech dalších skutečnostech důležitých pro průběh vzdělávání a bezpečnost žáků a o případných změnách, které souvisí s docházkou žáka do ŠD. Do školní družiny nepřijmeme žáka s projevy infekčního onemocnění. Zákonný zástupce je povinen být dostupný na telefonním čísle, které uvádí na zápisním lístku.  

1.2. Zákonný zástupně vyplní v „Zápisním lístku“ pravidelné odchody žáka ze školní družiny. Pokud má žák odejít jinak, než je uvedeno na zápisním lístku, sdělí tuto skutečnost rodič písemně. Žák nebude uvolněn ze školní družiny na základě telefonické žádosti.

1.3. Příchody a odchody žáka ze ŠD jsou zaznamenávány v docházkovém sešitě.

1.4. Žáka je možno ze školní družiny propustit či vyzvednout v čase od 15.00 do 17.20 hodin nebo po obědě. Časy vyzvedávání jsou stanoveny na základě rozvrhu činností školní družiny a ochrany bezpečnosti žáků. Prosíme o dodržování daných časů.

2. Organizace činnosti

2.1. Provoz školní družiny probíhá v prostorách ZŠ.

2.2. Provoz ŠD začíná v 6.00 hodin. Žáci mohou přicházet do ranní školní družiny v době od 6.00 do 7.30 hodin. Odpolední provoz začíná v 11.55 hodin a končí v 17.20 hodin. Rodiče, kteří doprovázejí žáky, nevstupují do školy.

2.3. Vychovatelé odvádí žáky z ranní družiny v 8.00 hodin do tříd a po skončení vyučování je přebírají od třídního učitele a odvádí na oběd.

2.4. V době vedlejších školních prázdnin a státních svátků je provoz ŠD přerušen. V případě změny bude informace o provozu ŠD včas oznámena rodičům.

2.5. Žáky do ŠD si vychovatelé přebírají od vyučujících po skončení vyučování.

2.6. Vychovatelé přebírají zodpovědnost za žáka ve chvíli převzetí žáka do ŠD.

2.7. Vychovatelé v družině realizují výchovně-vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností na základě Školního vzdělávacího programu zájmového vzdělávání ve školní družině „Být na světě je zábava“.

2.8. Objednávání obědů a jejich případné odhlašování si zařizují rodiče sami. Čip na oběd nosí žáci u sebe.

2.9. Žáci, kteří zůstávají v ŠD po 15. hod. si s sebou nosí z domova svačinu.

2.10. Žáky si rodiče vyzvedávají ze ŠD přímo u vychovatelů. Při nevyzvednutí žáka ze ŠD dochází k porušení řádu školní družiny. Opakované porušování tohoto řádu má za následek vyřazení žáka ze ŠD. Ve výjimečném případě, kdy rodič nemůže zajistit vyzvednutí svého dítěte ze ŠD v příslušném termínu je povinen okamžitě kontaktovat vychovatele ŠD. Pokud tak neučiní, vychovatelé kontaktují orgán sociálně-právní ochrany dětí. Náklady spojené s prodlouženou pracovní dobou bude škola požadovat po zákonném zástupci dítěte.

2.11. S vychovateli je možno komunikovat prostřednictvím telefonního čísla 773 582 658 nejlépe v časech 6.00 – 8.00, 13.00 – 17.20 hodin.

2.12. Povinný příspěvek na činnost školní družiny je stanoven ve výši 1000,- Kč na jedno pololetí. Peníze jsou použity na krytí nákladů spojených se zájmovou činností dětí ve školní družině. V případě odhlášení žáka v průběhu pololetí ze školní družiny se peníze nevrací. Rodiče příspěvek platí na účet školy 3244648309/0800, variabilní symbol 11187, do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení syna/dcery navštěvující školní družinu.

3. Chování žáků a bezpečnost

3.1. Ve všech prostorách ŠD jsou dodržovány platné předpisy o bezpečnosti práce, prostory

ŠD svým vybavením odpovídají hygienickým a bezpečnostním předpisům.

3.2. Pracovníci ŠD musí hospodárně nakládat s majetkem školy. V případě, že pracovník byl

pověřen výkonem prací mimo své pracoviště, lze s písemným svolením ředitele školy

zapůjčit k tomuto účelu potřebné prostředky a zařízení.

3.3. Žák bez vědomí vychovatelů nesmí opustit prostory školní družiny, popř. jídelnu, tělocvičnu, hřiště či jiný prostor, ve kterém se družina právě nachází. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelé neodpovídají.

3.4. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

3.5. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelů, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny.

3.6. Pokud žák narušuje soustavně vnitřní řád a činnost ŠD, rodiče budou informováni prostřednictvím notýsku nebo ústně. Při opakovaném narušování bude žák ze ŠD vyloučen, rodiče budou informováni písemně.

3.7. Každou nevolnost i drobné zranění hlásí žák vychovatelce ŠD.

3.8. Žák ŠD se chová slušně a ohleduplně k dospělým osobám i svým spolužákům, chrání

zdraví své i svých spolužáků.

3.9. Žák šetří a ochraňuje majetek školy i ŠD. Se zapůjčenými hrami a dalším vybavením

zachází vždy šetrně, nepoškozuje je. Závady, které zjistí, hlásí neprodleně vychovatelce. Každou škodu, kterou způsobí na hračkách či zařízení z výchovných důvodů přiměřeně nahradí.

3.10. Při hrách venku žák neleze na stromy ani na tělovýchovná zařízení bez svolení

vychovatelů. Při hrách je zakázáno používat klacky, nože, tyče či jiné ostré předměty.

3.11. Žák má zakázáno manipulovat s okny. Zná umístění lékárničky a je poučen co dělat v případě, kdy je potřeba poskytnout první pomoc.

3.12. Žák nenosí do školní družiny žádné cenné předměty ani vyšší finanční částky.

V opačném případě si za tyto věci odpovídá sám.

3.13. Pro žáky ŠD platí přísný zákaz držení, distribuce a používání návykových látek v prostorách školy a ŠD.

3.14. V jídelně se žák chová tiše, řídí se pokyny dozírajícího učitele či vychovatelů.

3.15. Do šatny smí žák vstoupit pouze se souhlasem vychovatelů.

3.16. Žák je povinen se přezouvat, udržovat v prostorách ŠD pořádek.

3.17. Při pobytu žáků na chodbách školy se žáci pohybují pomalu, nesmí se klouzat, vozit se

po zábradlí a nahýbat se přes něj, aby tím neohrozili svoji bezpečnost.

4. Dodatek vnitřního řádu k provozu v 6. oddělení školní družiny

4.1. Provoz 6. oddělení školní družiny začíná v 7.00 hodin a vychovatelka a asistentky pedagoga odvádí žáky z ranní družiny v 7.50 hodin do tříd.

4.2. S vychovatelkou a asistenty pedagoga v 6. oddělení školní družiny je možno komunikovat prostřednictvím telefonního čísla 720 825 214.

 

Dne 4. září 2023

Mgr. Iva Rindová                                                              Mgr. Petra Dvořáčková                                                                                  Mgr. Vladimíra Lišková

Ředitelka VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ                                       Zástupce ředitelky pro ZŠ NKS                                                                 Zástupce ředitelky pro ZŠ VS,

 

AKTUALITY DRUŽINY

Vrcholový piknik na naší sněžce

Jedno z posledních odpolední letošního školního roku jsme se vypravili po třicáté druhé na nedaleký kopec sv. Jana, kterému už ...
Značka Pro Pokračování Textu

Přejeme pěkné léto a září je tu za chvilku…

Všem dětem a jejich rodinám přeje školní družina, vychovatelé a asistenti krásné léto plné dobrodružství a radosti.  Děkujeme za spolupráci ...
Značka Pro Pokračování Textu

Papoušci v družině

V pátek 21. června odpoledne jsme prožili s papoušky. Navštívilo nás 15 papoušků Ara a Kakadu. A bylo to krásné ...
Značka Pro Pokračování Textu

V truhlářské dílně

Až v červnu jsme se letos dostali do truhlářské dílny. A je to škoda, protože se nám práce se dřevem ...
Značka Pro Pokračování Textu

Odpoledne u zvířátek

V čase dvou červnových pondělků jsme postupně navštívili chovatelský kroužek v Domě dětí a mládeže v HK. Zvířátkům se líbila ...
Značka Pro Pokračování Textu

Návštěva výstavy výtvarné umělkyně Míly Fürstové v muzeu

Ve středu 12. června děti ze školní družiny, které měly zájem, navštívily výstavu výtvarné umělkyně Míly Fürstové v Muzeu východních ...
Značka Pro Pokračování Textu

Fotbalová turnaj

V pondělí 3.6. 2024 si fotbalisté z naší družiny poměřili své síly v turnaji. Ostatní jsme fandili. A protože jsme ...
Značka Pro Pokračování Textu

Návštěva knihovny Velryba a OBŘÍ ŠACHY

V pondělí 27. května jsme navštívili Městskou knihovnu Velryba v centru města. Naši šachisté využili návštěvu k hře obřích šachů ...
Značka Pro Pokračování Textu

Červen

Na pondělí 3. června jsme přichystali pro děti dlouho očekávaný fotbalový turnaj se zdravou a dobrou trofejí. Doufáme, že se ...
Značka Pro Pokračování Textu

Čtěte – přespání, letní družina, papouškové a pondělí 27.5.

Vážení rodiče, milé děti, v pátek 21. června máme možnost pozvat do družiny vzácnou exotickou návštěvu – jihoamerické velké PAPOUŠKY ARA! ...
Značka Pro Pokračování Textu