Žákovský senát

Žákovský senát je orgán, který žákům umožňuje diskutovat s vedením školy, spolupracovat a hledat řešení.

Je volen jedenkrát ročně – vždy na začátku školního roku.
Schází se s vedením školy minimálně jednou za čtvrt roku.
Z každého setkání je pořízen zápis, který je umístěn na viditelném místě školy a je tak k dispozici k nahlédnutí všem žákům školy.
Složení senátu – každá třída 4. – 9. ročníku si do žákovského senátu zvolí své dva zástupce.

Cíle žákovského senátu:

 • vytvořit informační most mezi žáky a učiteli
 • vytvořit zpětnou vazbu pro učitele a vedení školy
 • předcházet negativním jevů – šikaně, obtěžování, ničení majetku
 • bdít nad dodržováním školního řádu
 • potlačovat napětí a nahrazovat ho kamarádskými vztahy
 • podílet se na vytváření přátelské a pozitivní atmosféry ve škole
 • hledat možnosti řešení
 • formulovat konstruktivní kritiku a poskytovat pomoc

Činnost žákovského senátu:

 • členové mají právo dotazů na učitele, na vedení školy ohledně výuky, provozu školy a řešení problémů
 • členové se podílejí na životě školy, na akcích školy
 • členové se vyjadřují k problémům
 • připomínky dle možnosti řeší kompetentní učitelé či vedení školy
 • členové zveřejňují informace na nástěnce a spolužákům je sdělují osobně